Назад

Район "Триадица" обявява конкурс за длъжността началник-отдел "Регистрация и контрол на търговската дейност"

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ТРИАДИЦА“

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РТР20-РД56-89/10.03.2020 г. на кмета на район “Триадица”

 

       ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК-ОТДЕЛ – ОТДЕЛ РКТД

 

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1. Образование – висше;

2. Образователна степен – бакалавър;

2. Професионален опит – 4 години,  или  минимален ранг – III младши.

Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

• Област на висшето образование – Социални, стопански и правни науки;

• Професионално направление – Икономика;

• Компютърна грамотност.


Кратко описание  на длъжността:

Ръководи, контролира, координира и организира дейността на отдела и подпомага кмета при вземане на управленски решения и издаване на актове във връзка с търговската дейност на територията на района. Организира законосъобразното осъществяване на търговската дейност на територията на района.

Начин за провеждане на конкурса:

1. Тест.

2. Интервю.

Необходими документи:

 • заявление за участие по образец (чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл) и приложени към него:
 • декларация от лицето за обстоятелствата по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определената длъжност;
 • копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация;
 • копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит/придобит ранг;
 • Копия от други документи по преценка на кандидата.

Минимален размер на основната работна заплата: 680 лв.

Място за подаване на документи: лично или чрез пълномощник в сградата на район “Триадица“ на адрес : гр. София,  ул. “Алабин” № 54, ет. 1, стая 103 – деловодство.

Краен срок за подаване на документи: 23.03.2020 год., 17:00 ч.

Място за обявяване списъците или други съобщения във връзка с конкурса:

гр. София,  ул. “Алабин” № 54, ет. 1, както и на електронната страница на район „Триадица“:

www.triaditza.org

При подаване на документите на всички кандидати ще се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

Телефон за контакт:  02/8054115.

 


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

 • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
  https://edelivery.egov.bg/Account/Login
 • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
  https://svc.sofia.bg/e-document