Назад

Район „Средец” обявява конкурс за длъжността старши счетоводител в отдел ”Финансово-счетоводен, образование, култура, спорт и социални дейности” (ФСОКССД)

                                                                                       

Столична община – район "Средец", на основание чл. 89 от Кодекса на труда

ОБЯВЯВА КОНКУРС

За длъжността старши счетоводител в отдел ”Финансово-счетоводен, образование, култура, спорт и социални дейности” (ФСОКССД), район „Средец”

Брой работни места, за които се обявява конкурса – 1 работно място, по чл. 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда

1. Изисквания за заемане на длъжността:
1.1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове:

1.1.1. Образование – висше, образователно-квалификационна степен – бакалавър.

1.1.2. Област на висше образование: Икономика.

1.1.3.  Минимален професионален опит за заемане на длъжността – 2  година в съответната област.

2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

2.1. Професионални познания в областта на бюджетното счетоводство.

2.2  Комуникационна компетентност и работа в екип.

2.3. Компютърни умения: работа с WORD, EXCEL и други специализирани счетоводни софтуерни продукти.

3. Начин на провеждане на конкурса – чрез:

3.1. Провеждане на интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:

4.1. Писмено  заявление за участие в конкурса, по образец.

4.2. Копия от документи за придобито образование и образователно-квалификационна степен бакалавър (ако е издадена в чужбина, е необходимо да се представи и удостоверение за легализация от МОН).

4.3. Документи, удостоверяващи наличие на професионален опит: трудова книжка, служебна книжка, обр. УП-3, официален документ на български език за извършване на дейност в чужбина (легализиран по съответния ред –оригинал и едно копие).

4.4. Сертификати, удостоверения или други документи, свързани с обучения в областта на устойчивото развитие, достъпна среда, гражданско участие и др.

4.5. Автобиография – да съдържа подробна информация.

5. Място и срок за подаване на документи:

В район „Средец” – Столична община, София – 1000 , ул. „Леге” № 6,  етаж І – деловодство, всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч., на електронна поща info@sredec-sofia.org в срок – 14 дни от публикуване на обявлението.  Телефон за контакт: 02/948 43 33.

6. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – на информационното табло, намиращо се на входа на сградата на район „Средец“ – СО.

7. Кратко описание на длъжността:

Подпомага отдел ФСОКССД към район «Средец» при водене на финансово-счетоводната дейност на ОС «Здравеопазване» съгласно действащите нормативни уредби, осчетоводява първични счетоводни докуманти и изготвя месечни и тримесечни отчети и оборотни ведомости. Осчетоводява операции, свързани със счетоводни сметки за разчети, финансови активи, приходи, разходи, трансфери и задбалансови активи. Изготвя амортизация на дълготрайни активи, ведомости за заплати, извършва заплащането им и предоставя информация към НАП и НОИ.

8. Минималната заплатата, определена за длъжността: от  620,00 лв. до 1100,00 лв. (при назначаване индивидуалната основна месечна заплата ще бъде определена съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация).  

9. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

 

МАРИЯ AЧКОВА

Кмет на район  “Средец”

 

 

 

 

 

 


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document