Назад

Район „Слатина” обявявя конкурс за медицинска сестра за работа в ДГ № 155 „Веселина”

 

О Б Я В Л Е Н И Е

Столична община - район „Слатина”

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
за работа в Детска градина № 155 „Веселина” на територията на район „Слатина”

 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

1. Организиране на непрекъснат контрол на здравното състояние на децата.

2. Контролиране изпълнението на санитарно-хигиенните изисквания и противоепидемичен режим. 

3. Организиране здравното възпитание на децата и провеждане на здравна просвета на персонала и родителите. 

4. Организиране правилното и рационално хранене на децата.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1. Заявление до Кмета на район „Слатина'’ с телефон за контакт.

2. Автобиография (CV).

3. Копие от диплома за завършено медицинско образование.

4. Копие от документи, удостоверяващи професионален опит.
 

Заявлението и документите следва да бъдат представени в район „Слатина”, гр. София, бул. „Шипченски проход” No 67, деловодство,  работно време – 08.30 до 17.00 часа

Телефон за информация: 02/8709273


 

ГЕОРГИ ИЛИЕВ
КМЕТ НА РАЙОН „СЛАТИНА”


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document