Обратно ДГ № 121 търси да назначи медицински специалист, който да се присъедини към екипа на градината


СО – РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“

Длъжност: Медицинска сестра

 Във връзка с нуждите на  ДГ № 121 търсим медицински специалист, който да се присъедини към екипа на градината
 

Основни отговорности:

- Проследява и отговаря за здравословното състояние и профилактиката на заболеваемостта в детското заведение;

- Осигурява нагледна информация за спешните състояния и правилата за действие в случай на възникването им, оказва първа долекарска помощ;

- Извършва контрол на децата при сутрешния филтър;

- Води документацията в здравния кабинет, изготвя отчети за дейността си;

- Участва в осъществяването на хигиенно-профилактични и  противоепидемичните мерки в детското заведение;

- Извършва антропометрични измервания на децата и съвместно с учителите определя нивото на физическа дееспособност на децата;

- Събира данни за храненето на децата и дава препоръки при изготвяне на седмично меню;

- Поддържа контакт с децата и проявява отзивчивост към техните нужди;

- Поддържа и повишава медицинската си квалификация;

- Спазва етичния кодекс на работещите с деца;

- При необходимост изпълнява и допълнителни дейности, отнасящи се до изпълнението на заеманата длъжност;

 

Изисквания:

- Завършено медицинско образование с придобита образователно-квалификационна степен бакалавър;

- Готовност за работа в динамична среда;

- Умения за работа в екип;

- Организационни умения;

- Минимум 1 година опит;

 

Ние предлагаме:

- Петдневна работна седмица;

- Периодично допълнително материално стимулиране според представянето;

 

Необходими  документи:

- Подробна професионална автобиография / CV;

- Копие на диплома за завършено медицинско образование;

Подборът ще се проведе на два етапа, първи – по документи и интервю – събеседване с одобрените по документи кандидати.

 

Краен срок за кандидатстване: 01.01.2022 г.

Ако предложението ни представлява интерес за Вас, моля изпращайте описаните документи на адрес:  jobs@novi-iskar.bg

Ще се свържем с одобрените по документи кандидати за провеждане на индивидуална среща.

Личните Ви данни ще бъдат предмет на разглеждане единствено за целите на настоящия подбор, при стриктно спазване на общия регламент за защита на личните данни (GDPR) и ЗЗЛД.

 

Орган по назначаването:

Даниела Райчева
Кмет на СО – район „Нови Искър“


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document