Обратно Район "Младост" обявява конкурс за длъжността старши експерт в отдел „Управление на общинската собственост и жилищния фонд“

 

ОБЯВА

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – район „МЛАДОСТ”, с адрес: гр. София, ж.к. ”Младост”-3, ул. „Св. Преображение” № 1, на основание чл. 14 от НПКПМДС и Заповед № РМЛ21-РД09-343/18.08.2021 г. на кмета на район „Младост
 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

1. За длъжността: старши експерт в отдел „Управление на общинската собственост и жилищния фонд“.

2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
- образователно-квалификационна степен – бакалавър;
- професионална област – Социални, Стопански и Правни науки;
- професионален опит – една година и/или V младши ранг.

3. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:
Законосъобразно управление, разпореждане и стопанисване на общинската собственост – жилищни обекти на територията на район „Младост“.
Издирване, проучване и установяване на общински жилища.
Съставяне на актове за общинска собственост.
Водене и съхраняване на регистрите, предвидени в ЗОС, и съставяне на досиета към актовете за общинска собственост и съблюдаване за тяхното съхраняване.
Приемане на документи на лица с жилищна нужда – картотеки.
Участие в комисията по чл. 10, ал. 1 от НРУУРОЖТСО за разглеждане на заявленията по картотекиране в двумесечен срок от подаването им за включване или не в картотеката на район „Младост“.
Извършване на проверки по адресите на картотекирани граждани.

4. Начин за протичане на конкурса:  
- тест;
- интервю.

5. Документи за участие в конкурсната процедура:
5.1. Заявление по образец (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
5.2. Декларации от кандидата, че:
- е пълнолетен български гражданин;
- не е поставен под запрещение;
- не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;
- не е лишен по съответния ред от право да заема определена длъжност.
5.3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен.
5.4. Копия от документи, удостоверяващи придобития професионален опит или ранг.

6. Място и срок за подаване на документите – лично или чрез пълномощник:
6.1. Деловодството на район “Младост”: ул. “Свето Преображение” № 1;
6.2. Краен срок за подаване на документи – четиринадесет дни след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурс

7. Общодостъпно място, където ще бъдат обявени списъците или  други съобщения във връзка с конкурса:
- информационно табло в административната сграда;
- електронна страница на район ”Младост”.

8. Основна работна заплата за длъжността не по-малка от 650 лв.

 

ОРГАН ПО НАЗНАЧАВАНЕТО
КМЕТ  НА РАЙОН “МЛАДОСТ”:
                 Арх. СТЕФАН СТЕФАНОВ

 

        

 


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document