Обратно Район "Младост" обявява конкурс за длъжността старши експерт в отдел „Управление на общинската собственост и жилищния фонд“

ОБЯВАСТОЛИЧНА ОБЩИНА - район „МЛАДОСТ”, с адрес: гр. София, ж.к.”Младост”-3, ул. „Св.Преображение” № 1 на основание чл. 14 от НПКПМДС и Заповед № РМЛ21-РД09-455/19.10.2021 г. на Кмета на район „Младост”
 

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 

1. За длъжността: Старши експерт в отдел „Управление на общинската собственост и жилищния фонд“
 

2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжноста:

 - образователно-квалификационна степен - бакалавър;

- професионална област – социални, стопански и правни науки ;

 - професионален опит - една година и/или V младши ранг.
 

3. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:

Законосъобразно управление, разпореждане и стопанисване на общинската собственост - жилищни обекти на територията на район „Мла-дост“ .

Издирване, проучване и установяване на общински жилища.

Съставяне на актове за общинска собственост.

Водене и съхраняване на регистрите, предвидени в ЗОС, и със-тавяне на досиета към актовете за общинска собственост и съблюдаване за тяхното съхраняване.

Приемане на документи на лица с жилищна нужда –картотеки.

Участие в комисията по чл. 10, ал. 1 от НРУУРОЖТСО за разглеждане на заявленията по картотекиране в двумесечен срок от подаването им за включване или не в картотеката на район „Младост“.

Извършване на проверки по адресите на картотекирани граждани.
 

 4. Начин за протичане на конкурса:

 - тест;

- интервю.
 

 5. Документи за участие в конкурсната процедура:

 5.1. Заявление по образец /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на  държавни служители;

5.2. Декларации от кандидата, че:

 - е пълнолетен български гражданин;

 - не е поставен под запрещение;

- не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода ;

- не е лишен по съответния ред от право да заема определена длъжност.

5.3. Копия от документи за придобита образователно-квалифика-ционна степен.

5.4. Копия от документи, удостоверяващи придобития професионален опит или ранг.
 

6. Място и срок за подаване на документите – лично или чрез пълномощник:

6.1. Деловодството на район “Младост”: ул.“Свето Преображе-ние” № 1;

6.2. Краен срок за подаване на документи - четиринадесет дни след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурса.
 

 7. Общодостъпно място, където ще бъдат обявени списъците или други съобщения във връзка с конкурса:

 - информационно табло в административната сграда;

- електронна страница на район”Младост”.
 

 8. Основна работна заплата за длъжността не по малка от 650 лв.

 

 

ОРГАН ПО НАЗНАЧАВАНЕТО

                              КМЕТ  НА РАЙОН “МЛАДОСТ”:

                                                                        Арх. СТЕФАН СТЕФАНОВ

 

         

 


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document