Назад

Район "Младост" обявява конкурс за длъжността началник-отдел „Образование, социални дейности и здравеопазване, култура и спорт“

ОБЯВА
 
СТОЛИЧНА ОБЩИНА - район „МЛАДОСТ”, с адрес: гр. София, ж.к.”Младост”-3, ул. „Св.Преображение” № 1
на основание чл. 14 от НПКПМДС и Заповед № РМЛ20-РД09-250/27.08.2020 г. на кмета на район „Младост” 


ОБЯВЯВА КОНКУРС:


1. За длъжността: „Началник отдел“ в отдел „Образование, социални дейности и здравеопазване, култура и спорт“ в администрацията на СО район „Младост“:

2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжноста:

 • Образователна степен: бакалавър;
 • Професионална квалификация – педагогика, филология, психология, право, социология;
 • Професионален опит: четири години или III младши ранг;

3. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:

 • Организира, разпределя, координира и контролира работата на служителите в отдел “Образование, социални дейности, здравеопазване, култура и спорт”
 • Координира взаимодействието между района и общинските учебни и детски заведения и нормативно подпомага дейността им.
 • Съдейства на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и за съвместната работа с учебните заведения.
 • Организира конкурси и процедури, свързани с дейността на учебни и детски заведения.

4. Начин за протичане на конкурса:

 • тест;
 • интервю.

5. Документи за участие в конкурсната процедура:

5.1. Заявление по образец (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители);
5.2. Декларации от кандидата, че:

 • е пълнолетен български гражданин;
 • не е поставен под запрещение;
 • не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено престъп-ление от общ характер;
 • не е лишен по съответния ред от право да заема определена длъжност. 

5.3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност.
5.4. Копия от документи, удостоверяващи придобития професионален опит или ранг.
5.5. Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността.

6. Място и срок за подаване на документите – лично или чрез пълномощник:

6.1. Деловодството на район “Младост”: ул.“Свето Преображение” № 1;
6.2. Краен срок за подаване на документи: десет дни след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурсите.

7. Общодостъпно място, където ще бъдат обявени списъците или други съобщения във връзка с конкурса:

 • информационно табло в административната сграда;
 • електронна страница на район”Младост”.

8. Основна работна заплата за длъжността: не по малка от 630 лв.                         


ОРГАН ПО НАЗНАЧАВАНЕТО
КМЕТ  НА РАЙОН “МЛАДОСТ”:
                                                             /арх. СТЕФАН СТЕФАНОВ/


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

 • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
  https://edelivery.egov.bg/Account/Login
 • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
  https://svc.sofia.bg/e-document