Обратно Район "Младост" обявява конкурс за длъжността главен експерт в отдел „Инженерна инфраструктура и благоустройство“

ОБЯВА

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - район „МЛАДОСТ”, с адрес: гр. София, ж.к.”Младост”-3, ул. „Св.Преображение” № 1 на основание чл. 14 от НПКПМДС и Заповед № РМЛ21-РД09-454/19.10.2021 г. на Кмета на район „Младост”
 

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 

1. За длъжността: Главен експерт в отдел „Инженерна инфраструктура и благоустройство“
 

2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжноста:

 - образователно-квалификационна степен - бакалавър;

 - професионална област – архитектура, строителство и геодезия ;

 - професионален опит - две години и/или IV младши ранг.
 

3. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:

Извършва текущ контрол на състоянието на подлези и надлези, разположени на територията на района.

Съгласува инвестиционни проекти за вътрешни сградни инсталации и „Конструкции“ за строежи от четвърта, пета и шеста категория на обекти, които се одобряват от Главния архитект на района, съобразно професионалната си компетентност.

Изготвя разрешения за строеж, както и отказва издаването им, за строежи, за които районната администрация е в компетенцията да съгласува и одобрява инвестиционни проекти.

Обявява издадените разрешения за строеж за обекти на техническата инфраструктура.

Архивира строителни книжа.
 

4. Начин за протичане на конкурса:

 - тест;

- интервю.
 

5. Документи за участие в конкурсната процедура:

5.1. Заявление по образец /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на  държавни служители;

5.2. Декларации от кандидата, че:

 - е пълнолетен български гражданин;

 - не е поставен под запрещение;

- не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода ;

- не е лишен по съответния ред от право да заема определена длъжност.

5.3. Копия от документи за придобита образователно-квалифика-ционна степен.

5.4. Копия от документи, удостоверяващи придобития професионален опит или ранг.


6. Място и срок за подаване на документите – лично или чрез пълномощник:

6.1. Деловодството на район “Младост”: ул.“Свето Преображе-ние” № 1;

6.2. Краен срок за подаване на документи - четиринадесет дни след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурса.
 

 7. Общодостъпно място, където ще бъдат обявени списъците или други съобщения във връзка с конкурса:

- информационно табло в административната сграда;

 - електронна страница на район”Младост”.
 

 8. Основна работна заплата за длъжността не по малка от 650 лв.

 

 

ОРГАН ПО НАЗНАЧАВАНЕТО

                              КМЕТ  НА РАЙОН “МЛАДОСТ”:

                                                                        Арх. СТЕФАН СТЕФАНОВ

 

         


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document