Обратно Район "Младост" обявява конкурс за длъжността "главен експерт" в отдел “Инвестиции и контрол по строителството”

 

ОБЯВА
 


СТОЛИЧНА ОБЩИНА – район „МЛАДОСТ”, с адрес: гр. София, ж.к. ”Младост” – 3, ул. „Св. Преображение” № 1, на основание чл. 14 от НПКПМДС и Заповед № РМЛ22-РД09-649/08.09.2022 г. на кмета на район „Младост”

ОБЯВЯВА КОНКУРС

1. За длъжността: „главен експерт“ в отдел “Инвестиции и контрол по строителството”

2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

- образователно-квалификационна степен: „бакалавър“;

- професионална област: Архитектура, строителство и геодезия;

- професионален опит: две години и/или IV младши ранг.

Конкурсът ще се проведе чрез:

  • тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;
  • интервю.

3. Описание на длъжността, формиране на заплатата, информация за администрацията:

Осъществява дейности, свързани с контрол по строителството в района, в рамките на предоставените ѝ правомощия.

Преки задължения:

а/ Участва в комисии, назначени със заповед на кмета;

б/ Организира работата си в района във връзка с провеждане на процедури по чл. 223 от ЗУТ;

в/ Изготвя справки за количества и видове работи, необходими за планиране на средства за извършване на основни ремонти в сгради, общинска собственост;

г/ Изготвя количествено-стойностни сметки за обекти, включени в програмата за основни ремонти на Столична община;

 д/ Подготвя документации за провеждане на процедури по ЗОП;

 е/ Констатира и организира отстраняването на аварии, възникнали в  сгради, общинска собственост;

ж/ Контролира качеството и количеството на изпълнените СМР;

з/ Подготвя необходимата документация във връзка със спиране на строителството и премахване на незаконни обекти.

Район „Младост“ е един от 24-те административни района на Столичната община. Той обхваща големия софийски жилищен комплекс „Младост“, квартал "Горубляне", ж.к. "Полигона" и 2 основни промишлени зони – Научно-производствена зона „Изток“ и Научно-производствена зона „Горубляне“.

Минимален размер на основна работна заплата за длъжността: 720 лв.

4. Документи за участие в конкурсната процедура:

4.1. Заявление по образец (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на  държавни служители);

4.2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС.

4.3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен.

4.4. Копия от документи, удостоверяващи придобития професионален опит или ранг.

5. Адрес и електронна поща за подаване на документите:               Деловодството на район “Младост”: ул. “Свето Преображение” № 1, всеки работен ден от 8:30 до 17:00 ч. Документите могат да се подават и по електронен път, подписани с електронен подпис на кандидата на имейл: office@mladost.bg;

Краен срок за подаване на документи: четиринадесет дни след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурса.

6. Общодостъпно място, където ще бъдат обявени списъците или

други съобщения във връзка с конкурса:

- електронна страница на район ”Младост”.

       

ОРГАН ПО НАЗНАЧАВАНЕТО
КМЕТ  НА РАЙОН “МЛАДОСТ”:

                                      арх. СТЕФАН СТЕФАНОВ

 

 

 


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document