Район "Красно село" обявява конкурс за длъжността "началник-отдел" “Гражданска регистрация и административно обслужване” по заместване

На основание чл. 10а, ал. 1 и чл. 15, ал. 1 от  Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 и 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РКС22-РД09-470/15.07.2022 год.

ОБЯВЯВАМ  КОНКУРС:

1. За длъжността "началник-отдел" Гражданска регистрация и административно обслужване по заместване в район “Красно село” – Столична община – 1 позиция.

2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 7;
 • наименование на длъжностното ниво по КДА – ръководно ниво 7Б;
 • минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“;
 • специалност „Право“;
 • придобита правоспособност;
 • минимален професионален опит – 4 години;
 • минимален ранг – III младши;

3.  Допълнителни умения и квалификация носещи предимство на кандидатите:

 • Познания в областта на местното самоуправление и на местната администрация, Нормативни актове, ГПК, Закона за държавния служител, Закона за администрацията, Кодекса за социално осигуряване, АПК, Закон за гражданската регистрация и съответствие, подзаконови нормативни актове и подзаконови към него нормативни актове, ЗАНН, Кодекса на труда, ЗОС, ЗУТ, ЗЗД, Търговския закон, Правила за Здравословни и безопасни условия на труд
 • Компютърни умения – Word, Excel  и специализирани софтуерни програми.

4. Конкурсът ще се проведе чрез решаване на ТЕСТ  и интервю.

5. Необходими документи, които трябва да представят кандидатите за участие в конкурса:

 • Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3) към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС;
 • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС;
 • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации;
 • Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
 • Копие от други документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.);
 • Други документи по преценка на кандидата.

6. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: Организиране и координиране на дейността в отдел ГРАО. Оказване на методическа помощ на служителите в отдела и подпомагане работата на администрацията при правилното прилагане на законите и подзаконовите нормативни актове.

7. Минимален размер на основната заплата, определен за длъжността, 1300,00 лв. Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификация и професионален опит.

8. Място и срок за подаване на документи:

Срок за подаване на документи от 18.07.2022 г. до 31.07.2022 г. вкл.

Документите се подават:

 1. лично или чрез пълномощник в 14-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на СО – район „Красно село“, гр. София, бул. "Цар Борис III" 124, Деловодство, всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа или
 2.  на електронна поща office@krasnoselo.bg, a.panteleevska@krasnoselo.net

9. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще бъдат обявени в сградата на район „Красно село“ на информационното табло, както и на електронната страница на район „Красно село“ с адрес www.krasnoselo.bg.

За информации телефон: 0885129992 – отдел “Правно обслужване и човешки ресурси”.

 


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

 • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
  https://edelivery.egov.bg/Account/Login
 • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
  https://svc.sofia.bg/e-document