Назад

Район "Изгрев" обявява конкурс за длъжността началник-отдел "Финансово-счетоводно обслужване"

О Б Я В Л Е Н И Е
 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН ”ИЗГРЕВ”, ГР. СОФИЯ, УЛ. „АТАНАС ДАЛЧЕВ” № 12, 
на основание  чл. 10а от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС) и Заповед № РИВ20-РД09- 42/04.03.2020 г. на кмета на СО – район „Изгрев”

ОБЯВЯВА  КОНКУРС

ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК-ОТДЕЛ НА ОТДЕЛ „ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ” НА СО – РАЙОН „ИЗГРЕВ” ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ
 

1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

 •   Образование – висше;
 •   Степен на образование – бакалавър;
 •   Професионален опит – 4 години или ранг III младши;
 •   Специалност, по която е придобито образованието – Счетоводство и контрол; Финанси; Икономика; Мениджмънт и логистика.

2. Допълнителни изисквания – няма.

3. Размер на основната месечна заплата при минимален опит: минимален 630 (шестстотин и тридесет) лева – максимален 2 000 (две хиляди) лева.

4. Начин на провеждане  на конкурса: решаване на писмен тест и интервю.

5. Необходими документи за участие в конкурсната процедура:

 • Заявление за участие по образец (чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС);
 • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС от лицето за неговото гражданство, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определената длъжност;
 • Копия на документи за придобита образователно-квалификационна степен;
 • Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит/придобит ранг.

6. На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител обявлението за конкурса ще се публикува в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа и на интернет страницата на СО – район „Изгрев“.

7. Документите да се подават в стая № 5 в сградата на СО – район „Изгрев” – гр. София, ул. ”Атанас Далчев” № 12.

8. Срокът за подаване на документите за участие е 14 ( четиринадесет ) дни след датата на публикуване на обявата.

9. Мястото, на което ще се обявят списъците и всички съобщения във връзка с конкурса, е интернет страницата на СО – район „Изгрев“ и информационното табло на централния вход на сградата на районната администрация, гр. София, ул. „Атанас Далчев” № 12.

 

КМЕТ НА СО – РАЙОН „ИЗГРЕВ”: 
                                                 (д-р Делян Георгиев)


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

 • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
  https://edelivery.egov.bg/Account/Login
 • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
  https://svc.sofia.bg/e-document