Назад

Район „Илинден“ обявява конкурс за длъжността главен инженер

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Столична община – район „Илинден“, със седалище и адрес: гр. София, ж.к. „Захарна фабрика“, ул. „Билянини извори“ № 10, вх. Б, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РИЛ19-РД09-35/22.03.2019 г. на кмета на район „Илинден“

 

 

ОБЯВЯВАМ  КОНКУРС

ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ

ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

 

Според чл. 10а, ал. 2 от ЗДСл – Обявлението за конкурса се публикува в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа и на интернет страницата на съответната администрация, а при липса на такава, се поставя на общодостъпното място по ал. 1, т. 5. В обявлението трябва да се съдържат всички данни по ал. 1.

І. Длъжност: ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР                          

Кратко описание на длъжността: Организира и контролира дейностите, свързани с инженерната инфраструктура и благоустройството в района, както и поддържане на сградния фонд. Одобрява планове за управление на строителни отпадъци след влизане в сила на разрешение за строеж при откриване на строителни площадки. Издава разрешения за строеж и удостоверения за въвеждане в експлоатация на благоустройствени обекти.

1. Минимални и специфични изисквания за длъжността:

1.1. Образование: висше – БАКАЛАВЪР;

1.2. Област на образованието: ИНЖЕНЕР;

1.3. Професионален опит: три години или минимален ранг ІV младши;

1.4. Работна заплата: 610 – 2700 лева;

1.5. Да познава: Закона за устройство на територията, Закона за администрацията, Закона за държавния служител, Закона за местното самоуправление и местната администрация; Закона за управление на отпадъците, Закона за общинската собственост, Закона за кадастъра и имотния регистър и всички подзаконови нормативни актове, свързани с дейността.

2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство:

Отлична компютърна грамотност – MC Office и AutoCAD, опит в областта на инженерната инфраструктура.

3. Начин на провеждане на конкурса: чрез решаване на тест и интервю.

4. Необходими документи за участие в конкурсната процедура:

4.1. Писмено заявление за участие в конкурса – Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС;

4.2. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответния ред от правото да заема определена длъжност;

4.3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност (според изискванията за длъжността);

4.4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

5. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса: административната сграда на СО – район „Илинден“ , ж.к. „Захарна фабрика“, ул. „Билянини извори“ № 10, вх. Б, деловодството на района, стая 116, лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в 10 (десет) дневен срок от датата на публикуването на обявлението.

При подаване на документите кандидатът/пълномощникът е необходимо да носи оригиналните документи за справка.

6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на интернет страницата на районната администрация и в сградата на район „Илинден“ на информационното табло на ІІІ етаж.


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document