Обратно "МБАЛ Княгиня Клементина – София" ЕАД обявява свободни длъжности за лекари – специализанти


ОБЯВА

 

"МБАЛ Княгиня Клементина – София" ЕАД, бул. "Ген. Н. Столетов" № 67А, на основание чл. 17, ал. 1 от Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването обявява свободни длъжности за следните специалности:

 1. Лекар специализант по Гастроентерология – 3 броя – държавна поръчка;
 2. Лекар специализант по Кардиология – 1 брой – държавна поръчка;
 3. Лекар специализант по Образна диагностика – 2 броя – държавна поръчка
 4. Лекар специализант по Патология – 1 брой – държавна поръчка;
 5. Лекар специализант по АГ – 2 броя – държавна поръчка;
 6. Лекар специализант по Физиотерапия – 1 брой
 7. Лекар специализант по Клинична лаборатория – 1 брой;
 8. Лекар специализант по Урология – 2 брой;
 9. Лекар специализант по УНГ – 2 броя;
 10. Лекар специализант по Педиатрия – 2 броя;
 11. Лекар специализант по Обща хирургия – 4 броя;
 12. Лекар специализант по Анестезиология и интензивно лечение – 2 броя;
 13. Лекар специализант по Нуклеарна медицина – 1 брой.

Документи за участие:

 1. Заявление за участие свободен текст;
 2. Автобиография с посочен телефон и електронен адрес за комуникация;
 3. Копие на лична карта;
 4. Копие на диплома за завършено висше медицинско образование;
 5. Копие на диплома за придобити специалности, ако има такива;
 6. Актуално удостоверение за членство в БЛС;
 7. Медицинско свидетелство за постъпване на работа (за кандидатите, които не работят на трудов договор в "МБАЛ Княгиня Клементина – София" ЕАД);
 8. Свидетелство за съдимост (за кандидатите, които не работят на трудов договор в "МБАЛ Княгиня Клементина – София ЕАД);
 9. Копие от трудови книжки или Извлечение от трудова книжка/Справка за трудов стаж от текуща месторабота, ако има такава.

Конкурсът ще се проведе на два етапа – подбор по документи и събеседване.

Протоколът от подбора по документи, заповедта за датите на провеждане на втория етап от конкурса и протоколите от събеседването ще бъдат публикувани на страницата на болницата.

Кандидатите за специализанти ще бъдат уведомявани за резултатите от провеждането на двата етапа от конкурса на електронен адрес.

Място и срок за подаване на документи за участие:

Документите се подават в деловодството на болницата – гр. София, бул. "Ген. Н. Столетов" № 67А. Срок за подаване на документите – 30 календарни дни, считано от 16.09.2022 г. до 16:30 часа на 17.10.2022 г. включително.

Тел. за справки: 02 92 68 180.

 

 

 


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

 • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
  https://edelivery.egov.bg/Account/Login
 • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
  https://svc.sofia.bg/e-document