Инвестиционно предложение за „Изграждане на болница, офис сграда и Локално пречиствателно съоръжение за отпадъчни води“ в поземлен имот с идентификатор 68134.1944.3119, район „Витоша“, Столична община, с възложител С. Николова

10.07.2024

Инвестиционно предложение: „Добавяне на дейности по третиране на отпадък с код 19 10 06 на действаща площадка за съхранение и третиране на отпадъци и увеличаване на площта на същата, чрез присъединяване на имот с идентификатор 68134.8275.573, към имоти с идентификатори 68134.8275.597 и 68134.8275.598, район „Кремиковци, Столична община, с възложител „АПОЛО МЕТАЛС“ ЕООД

10.07.2024

Инвестиционно предложение: „Добив на пясъци и чакъли от находище „Горни Смардан“, землище на с. Чепинци, район „Нови Искър“, Столична община, с възложител „ТРАНСТИР“ ЕООД

09.07.2024

Инвестиционно предложение: „Изграждане на тръбен кладенец с дълбочина до 40 м“ в поземлен имот с идентификатор 68134.6001.241, м. „Доло“, район „Панчарево“, Столична община, с възложител „К ЕНД К ЛТД“ ООД

05.07.2024

Инвестиционно предложение: "Изграждане на локално пречиствателно съоръжение за отпадъчни води“ в УПИ I-57,1000,59,60, м. „Богровски песоци“, район „Кремиковци“, Столична община, с възложител „МОЯ ЗЕМЯ“ ООД

05.07.2024

Съобщение във връзка с постъпило заявление от Агенция „Пътна инфраструктура“ за открита процедура по издаване на разрешително за ползване на воден обект – публична общинска собственост

04.07.2024

Инвестиционно предложение: „Изграждане на собствен водоизточник (тръбен кладенец)“ в УПИ III-25 (поземлен имот с идентификатор 68134.1976.25), кв. 43, м. „кв. Драгалевци“, район „Витоша“, Столична община, с възложител „АГРОИНВЕСТ - АИ“ ЕООД

04.07.2024

Обявяване на съобщение за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения, тръбен кладенец "ТК-ПЛОЩАД НА АВИАЦИЯТА-СО, СЛАТИНА, СОФИЯ"

03.07.2024

Инвестиционно предложение: „Изграждане на цех за преработка на риба с хладилен склад, кухня с ресторант и офиси“ в поземлен имот с идентификатор 68134.8577.70, кв. „Враждебна“, район „Кремиковци“, Столична община, с възложител ЕТ „АЛЕКС – АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ СПАСОВ“

01.07.2024

Инвестиционно предложение: „Изграждане на производствена сграда за лекарствени форми и хранителни добавки, административна сграда и трафопост в УПИ I-2649“, кв. 17, м. „Толева махала“, с. Волуяк, район „Връбница“, Столична община, с възложител „АДИФАРМ“ ЕАД

20.06.2024

— 10 Елементи на страница
Показване на 1 - 10 от 64 резултата.