Инвестиционно предложение: „Изграждане на сграда с офиси, магазини и складове, покривна/фасадна фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия с продажба на излишъка, покривна инсталация за енергия за подгряване на вода, сондаж (тръбен кладенец) за собствени нужди и водоплътна изгребна яма“ в поземлен имот, с. Волуяк, район „Връбница“, Столична община, с възложител „БРУНАТА” ООД

30.11.2023

Инвестиционно предложение: „Застрояване с индивидуални жилищни сгради”, в поземлени имоти с идентификатори 12084.2761.2708, 12084.2761.2709, 12084.2761.2710, 12084.2761.2711, 12084.2761.2712, 12084.2761.2713, 12084.2716.2714, 12084.2761.2715, 12084.2761.2716, 12084.2761.2717, 12084.2761.2718, 12084.2761.2719, 12084.2761.2720, м. „Толева махала”, район „Връбница”, Столична община

27.11.2023

Инвестиционно предложение: „Жилищна сграда и собствен водоизточник с дълбочина до 100 м”, в поземлен имот с идентификатор 14831.6542.672, с. Герман, район „Панчарево”, Столична община, с възложител „КЛИШЕ” ЕООД

27.11.2023

Инвестиционно предложение: „Предприятие за хлебопроизводство, складове, бистро, кафене, автомивка, автосервиз и административна сграда“ в поземлени имоти с идентификатори 32216.2325.103 и 32216.2325.52, м. „Бели брег“, с. Иваняне, район „Банкя“, Столична община, с възложители А. ЛАЗОВ и З. ДАМЯНОВ

23.11.2023

Инвестиционно предложение: „Изграждане на жилищна сграда и пречиствателно съоръжение“ в поземлен имот с идентификатор 68134.1971.3316, м. „Драгалевци – разширение север – 2 част“, УПИ III – 3316, кв. 130, район „Витоша“, Столична община, с възложител „ЯН ДИ М“ ООД

22.11.2023

Инвестиционно предложение: „Изграждане на разпределителни газопроводи, газопроводни отклонения и съоръжения”, необходими за захранване с природен газ на консуматори на територията на СОР „Панчарево”, по бул. „Самоковско шосе” и м. Детски град, район „Панчарево”, Столична община, с възложител „ОВЕРГАЗ МРЕЖИ” АД

20.11.2023

Инвестиционно предложение: „Изграждане на разпределителни газопроводи, газопроводни отклонения и съоръжения”, необходими за захранване с природен газ на консуматори на територията на СОР „Панчарево”, в.з. Градището, район „Панчарево”, Столична община, с възложител „ОВЕРГАЗ МРЕЖИ” АД

20.11.2023

Инвестиционното намерение: „Парк със зона за събития, детска и спортна площадка и пъмп трак съоръжение“ в поземлен имот 68134.4083.6095, УПИ XIII – „за парк, спорт и ПГ“, кв. 2Б, м. „Младост 3“, ПИ 68134.4083.6095 по плана на Столична община; район „Младост“, Столична община“, бивш държавен имот с отреждане „за специални нужди“

17.11.2023

Съобщение: Постъпило заявление в БД „Дунавски район” за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностни водни обекти река Дреновичка (Перловска) и река Боянска бара в участъка на изграждането на бул. „Тодор Каблешков“ на територията на град София, район „Триадица“, Столична община, област София

17.11.2023

Инвестиционно предложение: „Разширение на продуктовата гама за преработка на стари битумосъдържащи изолации, съдържащи асфалтови смеси с код 17 03 01* и катранени продукти с код 17 03 03* на технологични линии за преработка на отпадъци от стари битумосъдържащи изолации” в завод „ЗЕБРА” АД, гр. Нови Искър

31.10.2023

— 10 Елементи на страница
Показване на 1 - 10 от 72 резултата.