Инвестиционно предложение: „Изграждане на производствена сграда за лекарствени форми и хранителни добавки, административна сграда и трафопост в УПИ I-2649“, кв. 17, м. „Толева махала“, с. Волуяк, район „Връбница“, Столична община, с възложител „АДИФАРМ“ ЕАД

20.06.2024

Инвестиционно предложение: „Добив на строителни материали – пясък и чакъл, годни за добавъчен материал за бетони от находище Кариерни материали - 4” землище на кв. Гниляне, район „Нови Искър”, Столична община, с възложител „КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ“ ООД

20.06.2024

Инвестиционно предложение: Добавяне на дейности по третиране на отпадък с код 19 10 06 на действаща площадка за съхранение и третиране на отпадъци и увеличаване на площта на същата, чрез присъединяване на поземлен имот с идентификатор 68134.8275.573, към имоти с идентификатори 68134.8275.597 и 68134.8275.598, район „Кремиковци", Столична община, с възложител „АПОЛО МЕТАЛС“ ЕООД

20.06.2024

Инвестиционно предложение: „Обособяване на открити и закрити складови площи за съхранение на отпадъци от хартия и пластмаса“ в поземлен имот с идентификатор 07106.1402.1136, с. Бусманци, район „Искър“, Столична община, с възложител „УНИТРЕЙД ИМОТИ“ АД

17.06.2024

Инвестиционно предложение: „Група жилищни сгради“ в поземлени имоти с идентификатори 68134.6722.107, 68134.6722.106 и 68134.6722.87, м. „Градина-изток“, район „Младост“, Столична община, с възложител „ЧЕРИ РОК“ ЕООД

14.06.2024

Инвестиционно предложение: „Изграждане на тръбен кладенец с дълбочина до 80 м“ в поземлен имот с идентификатор 68134.1601.2864, район „Студентски“, Столична община, с възложител „КАПИТОЛ БИЛД 2“ ООД

14.06.2024

Инвестиционно предложение: „Подземен резервоар за питейни нужди“ в УПИ I-12 „Напорен резервоар за ВиК съоръжение“ (поземлен имот с идентификатор по КККР 44063.6234.12), м. „Орлова круша“, с. Лозен, район „Панчарево“, Столична община, с възложител район „Панчарево“ - Столична община, чрез „Резиденшъл парк Лозен“ ЕООД

14.06.2024

Инвестиционно предложение: „Газификация на централна автобаза ДП РДВ“, поземлен имот с идентификатор 68134.709.522, район „Слатина“, гр. София, Столична община, с възложител Държавно предприятие „Ръководство на въздушно движение“

12.06.2024

Инвестиционно предложение: „Водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение - тръбен кладенец“ във връзка с обект: „Благоустрояване и реконструкция на парк в УПИ I, кв. 56 (поземлен имот с идентификатор 35239.6107.1837), с. Казичене, район „Панчарево“, Столична община (СО), с възложител район „Панчарево“, СО

07.06.2024

Съобщение: Постъпило заявление в БД „Дунавски район” за продължаване срока на действие на разрешително за водовземане от подземни води № 11530509/16.08.2017 г., чрез съществуващи водовземни съоръжения, тръбен кладенец „ТК1 - ЕС ЕН БИ-МАЛАШЕВЦИ,СОФИЯ“

02.05.2024

— 10 Елементи на страница
Показване на 1 - 10 от 65 резултата.