Инвестиционно предложение на „ДИ ТИ ЕС ГРУП“ ООД за изграждане на водовземно съоръжение - тръбен кладенец за снабдяване с техническа вода на автокозметичен център, находящ се в гр. София, кв. "Орландовци" - "Малашевци"

29.03.2019

Инвестиционно предложение на „ВЕСАЧЕ“ ЕООД за проектиране и изграждане на един брой тръбен кладенец за водоснабдяване за ПП нужди и други цели за обект: „Складове за търговия, офиси и изгребна яма“, район "Кремиковци"

29.03.2019

Инвестиционно предложение от „Метрополитен” ЕАД, гр. София, за: “Изграждане на отклонение от Метро София - трета метролиния към квартал “Слатина“

29.03.2019

Инвестиционно предложение на „Екотранс груп 11“ ООД: „Добавяне на дейности с отпадъци от черни и цветни метали към съществуваща площадка за хартия, картон, пластмаса, стъкло, отпадъци от дървени опаковки, композитни многослойни опаковки”, в поземлен имот в район „Люлин“

29.03.2019

Инвестиционно предложение на „ХОЛИКОН“ ЕАД: “Широкоплощна многофункционална сграда за търговско-развлекателен комплекс, офиси, логистика (складове) и шоурум (изложбена зала) с ЛПСОВ“ за поземлен имот в м. „Гладно поле“, р-н „Кремиковци“, кв. "Челопечене"

29.03.2019

Инвестиционно предложение от „БЪКСТОН 2“ ЕООД за топлозахранване и абонатна станция за жилищна сграда с магазини, ателиета и подземен гараж в м. „Цар Борис III“, бул. „Братя Бъкстон“, район „Красно село”

20.03.2019

Басейнова дирекция "Дунавски район", гр. Плевен, съобщава за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от "ТК - Софстрой - Искър, София"

19.03.2019

Инвестиционно предложение за изграждане на обект: "Жилищни сгради с подземни, надземни гаражи и трафопост“

13.03.2019

Басейнова дирекция "Дунавски район" съобщава за постъпило заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения за обект: „ТК2 парк "Възраждане" - "Софийски имоти" - "Възраждане" - София” (Тръбен кладенец)

07.03.2019

Столична община обявява открит обществен достъп до документи по чл. 112, ал. 3, т. 1 - 3 за издаване на решение за одобряване на актуализиран доклад за безопасност по чл. 116ж, ал. 4 от ЗООС за разрешаване експлоатацията на предприятие с висок рисков потенциал: „Складово стопанство и пълначен завод за газ пропан-бутан“, кв. "Кремиковци", ул. „Марковец“ № 24, район „Кремиковци“

07.03.2019