Инвестиционно предложение за: "Разширяване на инвестиционно предложение чрез добавяне на инсталация за регенериране на белилна пръст" в ПИ с идентификатор 87104.7501.1110, с. Яна, район "Кремиковци", с възложител „Мантрейдинг” ЕООД

31.01.2020

Инвестиционно предложение на „Доли медия студио” ЕООД за: „Ползване на подземен воден обект за реинжектиране на води в подземни водни обекти чрез съществуващи съоръжения“, в ж.к. „Левски Зона Г“, район "Подуяне"

22.01.2020

Столична община обявява инвестиционно предложение за реализация на проект: „Реконструкция на язовир "Иваняне – 2“

22.01.2020

Покана за участие в конкурс за организиране на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки и отпадъчни материали

10.01.2020

Басейнова дирекция "Дунавски район" съобщава за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект ръкав на река Искър в поземлен имот в землище на район "Панчарево" с цел изграждане на нови системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект – изваждане на правоъгълен водосток 300/250 при км 38+787 от обект „Реконструкция и разширение...

08.01.2020

Басейнова дирекция "Дунавски район" съобщава за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект дере, десен приток на река Искър, в ПИ с идентификатор № 14831.6522.404 и в ПИ с идентификатор № 14831.6531.430 в землище на с. Герман, р-н "Панчарево", ЕКАТТЕ 14831, община Столична, област София, с цел изграждане на нови системи и съоръжения за линейна...

08.01.2020

Столична община съобщава на заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение: „Разширяване и изграждане на бул. „Ломско шосе“ в участъка от ул. „Лазарица“ до „Околовръстен път“ гр. София“

08.01.2020

Столична община съобщава на заинтересованите лица и общественост инвестиционно предложение за: „Разширяване на инвестиционно предложение чрез добавяне на инсталация за регенериране на белилна пръст“ в поземлен имот с идентификатор 87401.7501.1110, с. Яна, р-н „Кремиковци“, СО, с възложител "Мантрейдинг" АД

08.01.2020

Столична община съобщава за "Инвестиционно предложение, състоящо се от три проекта на територията на производствената площадка на предприятието, с адрес: гр. София, п.к. 1220, ул. „Проф. Иван Георгов” № 1"

07.01.2020

Инвестиционно предложение от "Геострой" АД за: „Механизирано третиране на строителните отпадъци посредством мобилна инсталация с цел повторната им употреба и влагане в обратни насипи в рамките на поземлен имот с идентификатор 07140.8152.67, м. Брего, гр. Бухово, р-н „Кремиковци“

30.12.2019