Инвестиционно предложение: „Инсталиране на линия за рециклиране на отпадъци от текстил и увеличаване на площта на съществуваща площадка“ в имот с идентификатор 68134.8275.557, район „Кремиковци“, Столична община, с възложител „ДК СОФТРЕЙД“ ЕООД

19.07.2024

Инвестиционно предложение: за „Устройствено планиране, инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на нови обекти за разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД с цел повишаване на капацитетите в точките на междусистемно свързване Кулата/Сидирокастро и Негру Вода/Кардам“ - обект „Преносен газопровод от Пиперево до Перник“, с възложител „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД

19.07.2024

Съобщение: Постъпило заявление в БД „Дунавски район” за продължаване срока на действие на разрешително № 11590916/ 17.04.2014 г. за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения и установено неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването

17.07.2024

Инвестиционно предложение: „Изграждане на шест жилищни сгради“, в поземлен имот с идентификатор 32216.2371.89, с. Иваняне, район „Банкя“, Столична община, с възложител А. ЦАНКОВ

17.07.2024

Инвестиционно предложение: „Изграждане на халета за ремонт на самолети с офиси, работилници и складове“ в УПИ XXV-195,196,242, кв. 2, м. „Летищен комплекс - София“, район „Слатина“, Столична община, с възложител „АЕРО ТЕХНИК БГ“ ООД

16.07.2024

Инвестиционно предложение за „Изграждане на болница, офис сграда и Локално пречиствателно съоръжение за отпадъчни води“ в поземлен имот с идентификатор 68134.1944.3119, район „Витоша“, Столична община, с възложител С. Николова

10.07.2024

Инвестиционно предложение: „Добавяне на дейности по третиране на отпадък с код 19 10 06 на действаща площадка за съхранение и третиране на отпадъци и увеличаване на площта на същата, чрез присъединяване на имот с идентификатор 68134.8275.573, към имоти с идентификатори 68134.8275.597 и 68134.8275.598, район „Кремиковци, Столична община, с възложител „АПОЛО МЕТАЛС“ ЕООД

10.07.2024

Инвестиционно предложение: „Добив на пясъци и чакъли от находище „Горни Смардан“, землище на с. Чепинци, район „Нови Искър“, Столична община, с възложител „ТРАНСТИР“ ЕООД

09.07.2024

Инвестиционно предложение: „Изграждане на производствена сграда за лекарствени форми и хранителни добавки, административна сграда и трафопост в УПИ I-2649“, кв. 17, м. „Толева махала“, с. Волуяк, район „Връбница“, Столична община, с възложител „АДИФАРМ“ ЕАД

20.06.2024

Инвестиционно предложение: „Обособяване на площадка за извършване на дейности по събиране, съхранение и третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излязло от употреба електронно и електрическо оборудване (ИУЕОО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), метални опаковки, кабели“ в поземлен имот с идентификатор 00357.5350.1182, гр. Нови Искър, район „Нови Искър“, Столична община, с възложител „ВТС Брокер“ ЕООД

22.05.2024