Съобщение за Решение № СО–02–ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на: План за действие по енергийна ефективност (ПДЕЕ) за периода 2017 – 2019 г. на Столична община

25.01.2018

Инвестиционно предложение на "Хидра Метал" ООД за разширение на съществуваща площадка за събиране и третиране на отпадъци от черни и цветни метали, излезли от употреба моторни превозни средства, негодни за употреба батерии и акумулатори, масла, хартия, стъкло и пластмаса в поземлен имот кв. Горубляне, район Младост

24.01.2018

Столична община обявява обществено обсъждане за намерение за поемане на общински дългосрочен дълг, свързан с изпълнението на проект „Изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък“

22.01.2018

Инвестиционно предложение на “АУТО-БИЛД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за обособяване на площадка за събиране, съхранение и третиране на отпадъци на излезли от употреба ИУМПС, ИУЕЕО, ОЧЦМ, НУБА, ОМ и на неопасни отпадъци от хартия, пластмаса и стъкло и обособяване на автосервиз и складови помещения

12.01.2018

Съобщение относно изменение и допълнение на Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община, приета с Решение № 364 по Протокол № 84 от 25.06.2015 г.

12.01.2018

Инвестиционно намерение за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект с цел изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти – ремонт на мостово съоръжение при км 236+073 на Път I-1 участък, Път II-17 – гара Яна

13.12.2017

Инвестиционно намерение на „Стийл Трейд България” ЕООД за „Допълване на нови кодове неопасни и опасни производствени отпадъци, строителни отпадъци, НУБА и отпадъци от бита на съществуваща площадка за третиране на ОЧЦМ, ИУЕЕО, ИУМПС, неопасни и опасни производствени отпадъци, както и такива от хартия, пластмаса и стъкло”

12.12.2017

Пилотен проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в сектор битово отопление, чрез подмяна на индивидуални домакински горивни устройства на твърдо гориво на територията на Район „Нови Искър“

11.12.2017

Инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за оползотворяване на отпадъци – Стопански двор, район "Панчарево“

22.11.2017

Инвестиционно намерение за „Проектиране и изграждане на един кладенец по разрешителен режим на Басейнова Дирекция за Управление на водите – Дунавски район – град Плевен, за водоснабдяване на „Автомивка" в земл. на кв. „Враждебна", м. „Богравски песоци"

17.11.2017