Инвестиционно предложение: Изготвяне, одобряване на ПУП-ПРЗ и промяна предназначение на земеделска земя на ПИ с идентификатор 11884.5599.53 по КККР на с. Войнеговци, м. "Марина падина", район “Нови Искър” – СО

13.02.2018

Съобщение относно Програма за опазване на околната среда на Столична община 2018 – 2027 г.

07.02.2018

Инвестиционно предложение на „СОФИЯ МЕД” АД за “Реконструкция и модернизация на Леярно производство: Прекратяване работата на Производствена линия Г и увеличаване капацитета на Производствена линия Б”

06.02.2018

Съобщение от Басейнова дирекция „Дунавски район" за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект

05.02.2018

Инвестиционно предложение до заинтересованите лица и общественост за изграждане на обект: “Три броя жилищни сгради и сграда за обществено обслужване”, кв. "Горна баня" и район „Овча купел“

02.02.2018

Инвестиционно предложение на „БУЛУИНГС” ЕООД за „Изграждане на работилница с автодиагностичен център"

02.02.2018

Инвестиционно предложение на "Краф груп" ЕАД за „Изграждане на кладенец за питейно-битово водоснабдяване на вилно селище "Орехите" в с. Панчарево

30.01.2018

Инвестиционно предложение от Софийска Духовна Семинария „Св. Йоан Рилски“ за преустройство, основен ремонт и промяна на предназначението на сграда от „учебна сграда“ в „общежитие“

25.01.2018

Съобщение за Решение на РИОСВ гр. София № СО–1–ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на: "Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ПНИЕВИБ) за периода 2017 – 2019 г. на Столична община"

25.01.2018

Съобщение за Решение № СО–02–ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на: План за действие по енергийна ефективност (ПДЕЕ) за периода 2017 – 2019 г. на Столична община

25.01.2018