Инвестиционно предложение за площадка за събиране и разкoмлектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), събиране и извършване на дейности с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) и опаковки, събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУВА) и отработени масла

20.04.2018

Инвестиционно предложение за „Заустване на дъждовни и пречистени отпадъчни води в м. в.з. „Малинова долина“, включително поставяне на модулно пречиствателно съоръжение, изграждане на канализационен колектор между резервоар, събиращ пречистени и дъждовните води, и водоприемника“, с възложител ПС РЕНТ ООД

05.04.2018

Инвестиционно предложение за „Изграждане на осем двуетажни жилищни сгради“ в м. Ширините, с. Панчарево, район "Панчарево", Столична община, с възложител ДИВЕРИС ЕООД

05.04.2018

Инвестиционно предложение за „Площадка за събиране и третиране на отпадъци от черни и цветни метали, излезли от употреба моторни превозни средства, негодни за употреба батерии и акумулатори, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване” в поземлен имот с идентификатор 68134.4092.4916, кв. „Горубляне”, район „Младост”, Столична община, с Възложител ХИДРА МЕТАЛ АД

05.04.2018

Списък с крайното класиране на кандидатите по Пилотен проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в сектор битово отопление, чрез подмяна на индивидуални домакински горивни устройства на твърдо гориво на територията на район „Нови Искър“

02.04.2018

Инвестиционно предложение зa „Рециклиране на предварително третирани стъклени отпадъци чрез влагането им в производство на бетон“

06.03.2018

Инвестиционно предложение за „Рециклиране на предварително третирани стъклени отпадъци чрез влагането им в производство на бетон" в съществуващ бетонов възел

02.03.2018

Съобщение от Басейнова дирекция „Дунавски район" за откриване на процедура за изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти – изграждане на мостово съоръжение над река Владайска при км 12+400 по „Проект за разширение на метрото в София: III Метролиния – бул. „Ботевградско шосе“ – бул. "Владимир Вазов" –...

01.03.2018

Инвестиционно предложение от Столична община за „Почистване на речното корито на река Искър в участъка от края на 500-метровия участък под стената на язовир „Панчарево” до началото на корекцията при „Летище София”

28.02.2018

Открит обществен достъп до документи за разрешаване експлоатацията на предприятие с висок рисков потенциал „Склад за препарати за растителна защита"

26.02.2018