Инвестиционно предложение на „Марчело” ЕООД за: „Промяна на предназначението на строеж „Административна сграда, магазин, склад и гараж на 3 етажа“ в „Предприятие за производство на месни продукти“ и изграждане на тръбен кладенец с дълбочина до 80 м“ и изграждане на „Административна сграда със склад“, район "Младост"

27.12.2018

Инвестиционно предложение на „Инкофир” ЕООД за: „Изграждане на четиринадесет броя жилищни сгради, м. Локвата, район "Нови Искър"

27.12.2018

Инвестиционно предложение на "Орбит" ООД за изграждане на: „Складова база с административна сграда и трафопост и собствен водоизточник, разкриващ подземни води, СО, р-н “Панчарево”, м. Османска могила”

27.12.2018

Инвестиционно предложение за: „Разширение на съоръжения и оптимизиране на работата в Промишлена инсталация за биологично третиране „Хан Богров”, м. Мало ливаде, район "Кремиковци", Столична община

21.12.2018

Инвестиционно предложение за: „Модернизация и оптимизация на част от инсталациите и съоръженията на „Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община – площадка „Садината“, с. Яна, район "Кремиковци", Столична община

21.12.2018

Инвестиционно предложение на „ПИМК” ООД за: „Монтиране на мобилен бетонов възел” в гр. София, район "Лозенец"

21.12.2018

Инвестиционно предложение: „Монтиране на мобилен бетонов възел” в ПИ 22304.7979.941, област София, община Столична, с. Долни Богров, район "Кремиковци", местност Терена

21.12.2018

Инвестиционно предложение за „Изработване на проект за ПУП – Изменение на плана за улична регулация на улица от О.Т. 55 до О.Т. 59 и от О.Т. 54 до О.Т. 62 за създаване на нов УПИ ХХ-809 „за КОО“, м. „Павлово" – "Бъкстон“ в съответствие с имотните граници на ПИ с идентификатор 68134.1930.809 по КККР на район „Витоша“

19.12.2018

Инвестиционно предложение на фирма „К енд К ЛТД“ ООД за изграждане на обект: “Тръбен кладенец” за техническо водоснабдяване – поливане на зелени площи, противопожарни нужди и миене на паркинги на „Тир паркинг“ в ПИ с идентификатор 68134.6001.248 (УПИ I-131,146,130), местност Османска могила, СО – район „Панчарево“, гр. София, община Столична – ново строителство

18.12.2018

Инвестиционно предложение на „К енд К ЛТД“ ООД за изграждане на обект: “Тръбен кладенец”

18.12.2018