Столична община съобщава за постъпила информация по Приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС - инвестиционно предложение за изграждане на разширение на съществуващата производствена база на „Етем България” ЕАД

31.01.2019

Инвестиционно предложение от СОФИЯ МЕД АД за монтаж на валцов стан „Сундвиг“ за студено валцуване на листа и ленти от мед и медни сплави

31.01.2019

Инвестиционно предложение от ХОЛИКОН ЕАД за широкоплощна многофункционална сграда за търговско-развлекателен комплекс, офиси, логистика (складове) и шоурум (изложбена зала) с ЛПСОВ и собствен водоизточник

31.01.2019

Инвестиционно предложение на ХОЛИКОН ЕАД за широкоплощна многофункционална сграда за търговско-развлекателен комплекс, офиси, логистика (складове) и шоурум (изложбена зала) с ЛПСОВ

31.01.2019

ОПМ ООД обявява инвестиционно предложение за изграждане на 8 редови жилищни сгради, трафопост и изгребна яма - ул. „Мария-Магдалена” № 57, р-н "Витоша"

30.01.2019

Инвестиционно предложение на ОПМ ИНВЕСТ ООД за изграждане на многофамилни жилищни сгради с подземни гаражи и инженерна инфраструктура в м. Малинова долина, кв. 23, р-н "Студентски"

30.01.2019

„Авто юнион пропъртис“ ЕООД обявява инвестиционно предложение за изграждане на: „Шоурум, кафене, офиси, автосервиз с автомивка и паркинг“ - с. Лозен, район "Панчарево"

29.01.2019

Инвестиционно предложение на “Кариерни материали – София” ООД за: „Добив на строителни материали – пясък и чакъл, годни за добавъчен материал за бетони от находище „Кариерни материали-4", землище на кв. "Гниляне", район "Нови Искър", община Столична, област София-град”

25.01.2019

Инвестиционно предложение на ЕТ “ХЕДЕРА – Асен Марков“ за: "Потвърждаване на Решение № КЗЗ-4/11.06.2001 г. за промяна предназначение на земеделска земя на основания § 30, ал. 1 от ПЗР към ЗИДЗППМ за ПИ с идентификатор 12084.2760.148 по КККР на с. Волуяк, р-н „Връбница“ отреден за УПИ II-148 – за складове и офис, кв. 7а, м. кв. „Толева махала“, р-н „Връбница“ – СО"

21.01.2019

Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район (БДУВДР) с център гр. Плевен съобщава за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект река Владайска

17.01.2019