Инвестиционно предложение за: „Изпълнение на дейности по оползотворяване на отпадъци с код 15 01 02 – „пластмасови опаковки“, в ПИ с идентификатор 68134.2814.3, район „Връбница“, СО, с инвеститор КЕПИТЪЛ РИСАЙКЛИНГ ООД"

14.02.2019

Инвестиционно предложение за: „Изграждане на еднофамилна триетажна жилищна сграда“ в ПИ с идентификатор 04234.6938.3596 по КККР на с. Бистрица, р-н "Панчарево", Столична община

11.02.2019

Инвестиционно предложение: „Изграждане на Пречиствателна станция за смесени отпадъчни води и помощни помещения, разположени в УПИ IV-4242, „За ТИ и ТП”, кв. 59, м. Орлова круша, с. Лозен, р-н „Панчарево”, Столична община“, с възложител РЕЗИДЕНШЪЛ ПАРК ЛОЗЕН ЕООД

11.02.2019

Инвестиционно предложение от ПОММИЛ ЕООД за: „Изграждане на еднофамилна триетажна жилищна сграда“ в ПИ с идентификатор 04234.6938.3782 по КККР на с. Бистрица, район "Панчарево", Столична община

11.02.2019

Инвестиционно предложение: „Проектиране и изграждане на собствен водоизточник - тръбен кладенец, в имот с идентификационен номер 32216.2310.28, с. Иваняне, р-н "Банкя", Столична община, област София (столица)”, с възложител ЕЛ ДЖИ ДИ ЕООД

11.02.2019

Инвестиционно предложение за: „Топлозахранване и абонатна станция за жилищна сграда в УПИ XII-22, кв. 18, ул. „Добромир Хриз” № 3, м. III извънградска част, СО, р-н „Средец”, гр. София“

11.02.2019

Инвестиционно предложение от „Бокал-Инженеринг“ ООД за топлозахранване и абонатна станция за многофамилна жилищна сграда с гаражи в УПИ VII-9, кв. 38, ул. “Будапеща”, м. ГГЦ-Зона В 15, р-н "Сердика"

06.02.2019

Инвестиционно предложение от „Рила Център“ ЕООД за изграждане на един водочерпателен и един реинжекционен тръбен сондажен кладенец, с дълбочина 70 м всеки, за добив и реинжектиране на подземна вода за отопление чрез термопомпена инсталация и за водоснабдяване за други цели (почистване на тоалетни) на хотел „Рила“, р-н "Средец"

06.02.2019

Инвестиционно предложение от ЕКОТРАНС ГРУП 11 ООД за добавяне на дейности с отпадъци от черни и цветни метали към съществуващата площадка за хартия, картон, пластмаса, стъкло, отпадъци от дървени опаковки, композитни многослойни опаковки, р-н "Люлин", СО

01.02.2019

Инвестиционно предложение от "Ксела България" ЕООД за оползотворяване на неопасен отпадък (пясък едра фракция след механично сортиране), причинен от „Хенкел България Оперейшънс“ ЕООД) - р-н "Кремиковци - СО

01.02.2019