Инвестиционно предложение от СОФИЯ МЕД АД за монтаж на валцов стан „Сундвиг“ за студено валцуване на листа и ленти от мед и медни сплави

31.01.2019

Инвестиционно предложение от ХОЛИКОН ЕАД за широкоплощна многофункционална сграда за търговско-развлекателен комплекс, офиси, логистика (складове) и шоурум (изложбена зала) с ЛПСОВ и собствен водоизточник

31.01.2019

Инвестиционно предложение на ХОЛИКОН ЕАД за широкоплощна многофункционална сграда за търговско-развлекателен комплекс, офиси, логистика (складове) и шоурум (изложбена зала) с ЛПСОВ

31.01.2019

ОПМ ООД обявява инвестиционно предложение за изграждане на 8 редови жилищни сгради, трафопост и изгребна яма - ул. „Мария-Магдалена” № 57, р-н "Витоша"

30.01.2019

Инвестиционно предложение на ОПМ ИНВЕСТ ООД за изграждане на многофамилни жилищни сгради с подземни гаражи и инженерна инфраструктура в м. Малинова долина, кв. 23, р-н "Студентски"

30.01.2019

„Авто юнион пропъртис“ ЕООД обявява инвестиционно предложение за изграждане на: „Шоурум, кафене, офиси, автосервиз с автомивка и паркинг“ - с. Лозен, район "Панчарево"

29.01.2019

Инвестиционно предложение на “Кариерни материали – София” ООД за: „Добив на строителни материали – пясък и чакъл, годни за добавъчен материал за бетони от находище „Кариерни материали-4", землище на кв. "Гниляне", район "Нови Искър", община Столична, област София-град”

25.01.2019

Инвестиционно предложение на ЕТ “ХЕДЕРА – Асен Марков“ за: "Потвърждаване на Решение № КЗЗ-4/11.06.2001 г. за промяна предназначение на земеделска земя на основания § 30, ал. 1 от ПЗР към ЗИДЗППМ за ПИ с идентификатор 12084.2760.148 по КККР на с. Волуяк, р-н „Връбница“ отреден за УПИ II-148 – за складове и офис, кв. 7а, м. кв. „Толева махала“, р-н „Връбница“ – СО"

21.01.2019

Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район (БДУВДР) с център гр. Плевен съобщава за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект река Владайска

17.01.2019

Инвестиционно предложение на „ПИМК“ ООД за: „Монтиране на мобилен бетонов възел и изграждане на сондажен кладенец с дълбочина до 40 м“, в поземлен имот с идентификатор 22304.7979.941, м. „Герена“, с. Долни Богров, район "Кремиковци", Столична община

16.01.2019