Инвестиционно предложение: „Изграждане на тръбен кладенец с дълбочина до 80 м“ в поземлен имот с идентификатор 68134.1601.2864, район „Студентски“, Столична община, с възложител „КАПИТОЛ БИЛД 2“ ООД

14.06.2024

Инвестиционно предложение: „Подземен резервоар за питейни нужди“ в УПИ I-12 „Напорен резервоар за ВиК съоръжение“ (поземлен имот с идентификатор по КККР 44063.6234.12), м. „Орлова круша“, с. Лозен, район „Панчарево“, Столична община, с възложител район „Панчарево“ - Столична община, чрез „Резиденшъл парк Лозен“ ЕООД

14.06.2024

Инвестиционно предложение: „Група жилищни сгради“ в поземлени имоти с идентификатори 68134.6722.107, 68134.6722.106 и 68134.6722.87, м. „Градина-изток“, район „Младост“, Столична община, с възложител „ЧЕРИ РОК“ ЕООД

14.06.2024

Инвестиционно предложение: „Газификация на централна автобаза ДП РДВ“, поземлен имот с идентификатор 68134.709.522, район „Слатина“, гр. София, Столична община, с възложител Държавно предприятие „Ръководство на въздушно движение“

12.06.2024

Инвестиционно предложение: „Водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение - тръбен кладенец“ във връзка с обект: „Благоустрояване и реконструкция на парк в УПИ I, кв. 56 (поземлен имот с идентификатор 35239.6107.1837), с. Казичене, район „Панчарево“, Столична община (СО), с възложител район „Панчарево“, СО

07.06.2024

Инвестиционно предложение: „Изграждане на временен паркинг“ в поземлени имоти с идентификатор 68134.2808.135 и 68134.2808.2124, район „Връбница“, Столична община, с възложители М. Йорданов, Д. Блажева и Л. Георгиев

06.06.2024

Инвестиционно предложение: „Изграждане на нова площадка за дейности с отпадъци“ в поземлен имот с идентификатор 68134.1114.191, м. „Факултета“, гр. София, район „Красна поляна“, Столична община - коригирана информация, с възложител „ФОКС ТРЕЙД ПЛЮС“ ЕООД

03.06.2024

Инвестиционно предложение: „Изграждане на временен паркинг“ в УПИ III-3305,7053 (поземлен имот с идентификатор по КККР 68134.1607.7209), кв. 12, м. ж.к. "Малинова долина“, район „Студентски“, Столична община, с възложител „ДАЛИЯ РЕЗИДЪНС“ ЕООД

03.06.2024

Съобщение: Постъпило заявление в БД „Дунавски район” за продължаване срока на действие на разрешително за водовземане от подземни води № 11530509/16.08.2017 г., чрез съществуващи водовземни съоръжения, тръбен кладенец „ТК1 - ЕС ЕН БИ-МАЛАШЕВЦИ,СОФИЯ“

02.05.2024

Инвестиционно предложение за „Инсталиране на линия за рециклиране на отпадъци от текстил и увеличаване на площта на площадката“ в поземлен имот с идентификатор 68134.8275.557, гр. София, район „Кремиковци“, Столична община

30.04.2024