Заглавие Дата на публикуване
Инвестиционно предложение на „СОФИЯ МЕД” АД за “Реконструкция и модернизация на Леярно производство: Прекратяване работата на Производствена линия Г и увеличаване капацитета на Производствена линия Б” 06.02.2018
Съобщение от Басейнова дирекция „Дунавски район" за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект 05.02.2018
Инвестиционно предложение до заинтересованите лица и общественост за изграждане на обект: “Три броя жилищни сгради и сграда за обществено обслужване”, кв. "Горна баня" и район „Овча купел“ 02.02.2018
Инвестиционно предложение на „БУЛУИНГС” ЕООД за „Изграждане на работилница с автодиагностичен център" 02.02.2018
Инвестиционно предложение на "Краф груп" ЕАД за „Изграждане на кладенец за питейно-битово водоснабдяване на вилно селище "Орехите" в с. Панчарево 30.01.2018
Инвестиционно предложение от Софийска Духовна Семинария „Св. Йоан Рилски“ за преустройство, основен ремонт и промяна на предназначението на сграда от „учебна сграда“ в „общежитие“ 25.01.2018
Съобщение за Решение на РИОСВ гр. София № СО–1–ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на: "Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ПНИЕВИБ) за периода 2017 – 2019 г. на Столична община" 25.01.2018
Съобщение за Решение № СО–02–ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на: План за действие по енергийна ефективност (ПДЕЕ) за периода 2017 – 2019 г. на Столична община 25.01.2018
Инвестиционно предложение на "Хидра Метал" ООД за разширение на съществуваща площадка за събиране и третиране на отпадъци от черни и цветни метали, излезли от употреба моторни превозни средства, негодни за употреба батерии и акумулатори, масла, хартия, стъкло и пластмаса в поземлен имот кв. Горубляне, район Младост 24.01.2018
Столична община обявява обществено обсъждане за намерение за поемане на общински дългосрочен дълг, свързан с изпълнението на проект „Изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък“ 22.01.2018