Заглавие Дата на публикуване
Инвестиционно намерение за изграждане на „Офиси и складове" в имоти на район "Кремиковци" 19.02.2019
Инвестиционно предложение на „Румениге - 2006“ ЕООД за обособяване на площадка за извършване на дейности по събиране, съхранение и третиране на отпадъци в поземлен имот на територията на район „Кремиковци“ 15.02.2019
Инвестиционно предложение за: „Топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда с магазини и в УПИ VII-317, 318, кв. 209, ул. “Йордан Хаджиконстантинов - Джинот” № 94, м. „Надежда 2б част”, СО, р-н „Надежда”, гр. София“ 14.02.2019
Инвестиционно предложение за: „Изпълнение на дейности по оползотворяване на отпадъци с код 15 01 02 – „пластмасови опаковки“, в ПИ с идентификатор 68134.2814.3, район „Връбница“, СО, с инвеститор КЕПИТЪЛ РИСАЙКЛИНГ ООД" 14.02.2019
Инвестиционно предложение за: „Изграждане на еднофамилна триетажна жилищна сграда“ в ПИ с идентификатор 04234.6938.3596 по КККР на с. Бистрица, р-н "Панчарево", Столична община 11.02.2019
Инвестиционно предложение: „Изграждане на Пречиствателна станция за смесени отпадъчни води и помощни помещения, разположени в УПИ IV-4242, „За ТИ и ТП”, кв. 59, м. Орлова круша, с. Лозен, р-н „Панчарево”, Столична община“, с възложител РЕЗИДЕНШЪЛ ПАРК ЛОЗЕН ЕООД 11.02.2019
Инвестиционно предложение от ПОММИЛ ЕООД за: „Изграждане на еднофамилна триетажна жилищна сграда“ в ПИ с идентификатор 04234.6938.3782 по КККР на с. Бистрица, район "Панчарево", Столична община 11.02.2019
Инвестиционно предложение: „Проектиране и изграждане на собствен водоизточник - тръбен кладенец, в имот с идентификационен номер 32216.2310.28, с. Иваняне, р-н "Банкя", Столична община, област София (столица)”, с възложител ЕЛ ДЖИ ДИ ЕООД 11.02.2019
Инвестиционно предложение за: „Топлозахранване и абонатна станция за жилищна сграда в УПИ XII-22, кв. 18, ул. „Добромир Хриз” № 3, м. III извънградска част, СО, р-н „Средец”, гр. София“ 11.02.2019
Инвестиционно предложение от „Бокал-Инженеринг“ ООД за топлозахранване и абонатна станция за многофамилна жилищна сграда с гаражи в УПИ VII-9, кв. 38, ул. “Будапеща”, м. ГГЦ-Зона В 15, р-н "Сердика" 06.02.2019