Заглавие Дата на публикуване
Инвестиционно предложение за: "Изграждане на три тръбни кладенеца – един водочерпателен и два реинжекционни – за захранване на термопомпена инсталация на “Предприятие за производство на мебели”, с възложител „Валиян” ООД" 04.03.2020
Столична община обявява инвестиционно предложение за: „Изграждане на тръбен кладенец за техническо водоснабдяване на обект „Автомивка“ в поземлен имот с идентификатор 68134.506.7, ул. „Първа българска армия“ № 12, м. „НПЗ – Военна рампа-изток“, район „Сердика“, с възложител "ЗИЗИ 2019" ЕООД 20.02.2020
Басейнова дирекция "Дунавски район" съобщава за допусната техническа грешка в наименованието на водовземното съоръжение, като е записано „ТК – Софстрой – Искър, София“, вместо „ТК 1 – Данаос – Витоша, София“ 12.02.2020
Басейнова дирекция "Дунавски район" съобщава за изменение на Разрешително № 12170758/06.08.2018 г. за ползване на повърхностен воден обект река Слатинска с цел изграждане на нови системи и съоръжения, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения, реконструкция на жп мост над река Слатинска при км 5+526.85 по проект „Модернизация на железопътна линия София – Пловдив: железопътни участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“ 11.02.2020
Инвестиционно предложение за: "Разширяване на инвестиционно предложение чрез добавяне на инсталация за регенериране на белилна пръст" в ПИ с идентификатор 87104.7501.1110, с. Яна, район "Кремиковци", с възложител „Мантрейдинг” ЕООД 31.01.2020
Инвестиционно предложение на „Доли медия студио” ЕООД за: „Ползване на подземен воден обект за реинжектиране на води в подземни водни обекти чрез съществуващи съоръжения“, в ж.к. „Левски Зона Г“, район "Подуяне" 22.01.2020
Столична община обявява инвестиционно предложение за реализация на проект: „Реконструкция на язовир "Иваняне – 2“ 22.01.2020
Покана за участие в конкурс за организиране на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки и отпадъчни материали 10.01.2020
Басейнова дирекция "Дунавски район" съобщава за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект ръкав на река Искър в поземлен имот в землище на район "Панчарево" с цел изграждане на нови системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект – изваждане на правоъгълен водосток 300/250 при км 38+787 от обект „Реконструкция и разширение на "Софийски околовръстен път" (СОГ1) от км 35+180 до км 41+100“ 08.01.2020
Басейнова дирекция "Дунавски район" съобщава за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект дере, десен приток на река Искър, в ПИ с идентификатор № 14831.6522.404 и в ПИ с идентификатор № 14831.6531.430 в землище на с. Герман, р-н "Панчарево", ЕКАТТЕ 14831, община Столична, област София, с цел изграждане на нови системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект – изграждане на тръбен водосток Ф150 при км 36+569 от обект „Реконструкция и разширение на "Софийски околовръстен път" от км 35+180 до км 41+100“, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2, ал. 4, ал. 11 и ал. 12 от ЗВ данни и документи 08.01.2020