Назад

Инвестиционно предложение за: „Модернизация и оптимизация на част от инсталациите и съоръженията на „Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община – площадка „Садината“, с. Яна, район "Кремиковци", Столична община

 

О Б Я В А

до заинтересованите лица и обществеността

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ЕИК BG 000696327, с адрес: гр. София 1000, район "Оборище", ул. „Московска” № 33; тел.: 02/980 98 51, факс: 02/980 98 70,

 

СЪОБЩАВА

 

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: „Модернизация и оптимизация на част от инсталациите и съоръженията на „Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община – площадка „Садината“, с. Яна, район "Кремиковци",  Столична община.

Местоположение:

гр. София, район "Кремиковци", Столична община; с. Яна – 1805, местност „Садината“

Кратко описание на инвестиционното предложение:

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда:

  • Ново строителство – изграждане на помощни сгради и съоръжения: Автомивка, Авторемонтна и ремонтна работилница и битови помещения, Административно-битова сграда и перално стопанство; Реконструкция на гараж навес в склад за резервни части;

  • Оптимизация на Пречиствателна станция за отпадъчни води – ПСОВ «Садината».

Промени в управлението на отпадъците: въвеждане на нови и промяна на кодове на приемани за третиране и генерирани от инсталациите отпадъци; промяна на количества генерирани отпадъци спрямо съответните такива в действащото комплексно разрешително на инсталацията; промяна на местоположението на площадки за временно съхранение на отпадъци.

Възложено е изготвяне на прединвестиционно проучване (ПИП) за предвидените дейности по модернизация и оптимизация на сградите и съоръженията, предмет на ИП.

Всички дейности, предмет на инвестиционното предложение, няма до доведат до промяна на капацитета на инсталациите, разположени на площадка „Садината“ – Депо за неопасни отпадъци и Инсталация за механично-биологично третиране (МБТ), съгласно действащото комплексно разрешително КР № 431 – Н0/2012 г. Няма да се промени и количеството и качеството на крайния продукт, който ще се получава от работата на  Завода за МБТ с производство на  RDF гориво.

Предвидените промени в управлението на отпадъците са продиктувани от обективни обстоятелства, възникнали при оперативното управление на инсталациите и съставът на постъпващите на площадката отпадъци. Те са насочени към подобряване на оползотворяването на генерираните отпадъци.

Предвидените промени в работата на инсталациите не засягат технологичните схеми, последователността на операциите, прилаганите техники и технологии, компановката на оборудването и машините и съоръженията в инсталациите. Както и до сега, прилаганите техники и технологии на изграждане и експлоатация на депото и на съоръженията в Инсталацията за МБТ ще отговарят на НДНТ.

 

Не се очаква да бъдат променени видовете и характеристиката на емисиите към околната среда.

Не се налага усвояване на земи извън площадка „Садината“. Ще се ползва съществуващата инфраструктура.
За контакти: Йоана Христова, зам.-кмет „Зелена система, екология и земеползване”

тел. 02/ 980 98 51, факс. 02/ 980 98 70, e-mail: y.hristova@sofia.bg

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – София.

Адрес: София – 1618, бул. "Цар Борис ІІІ" № 136, 10 ет., п.к. 332; e-mail: riosv@riew-sofia.org, факс: 02/955 93 62.

Приложение:

Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС.