Назад

Инвестиционното предложение: Изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък

ОБЯВА ЗА СРЕЩИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

На основание чл. 97, ал.3 във връзка с чл.81, ал.1, т.2 от Закона за опазване на околната среда, Топлофикация София ЕАД, със седалище: гр. София 1680, ул. „Ястребец" №23 Б ЖК "Борово" Район Красно село СО на основание чл. 97, ал. 3 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда 
 

УВЕДОМЯВА 
Всички заинтересовани физически и юридически лица, че организира срещи за обществено обсъждане на: 

ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА (ОВОС) С ВСИЧКИ ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НЕГО ЗА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЯ В СОФИЯ С ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА RDF ОТПАДЪК.

Срещите за обществени обсъждания ще се проведат на: 
- 08.07.2015 г. от 11:30 часа в залата на Район „Искър", гр. София бул. "Кр. Пастухов" № 18, ет. 1; 
- 08.07.2015 г. от 16:30 часа в залата на Район „Сердика", гр. София ул. бул. "Кн. М. Луиза" № 88; 
- 10.07.2015 г. от 11:30 часа в сградата на Столична Община, гр. София, ул. „Московска" 33, зала 5. 

Докладът за ОВОС на инвестиционното предложение, заедно с всички приложения към него, са обществено достъпни на интернет страницата на Топлофикация София ЕАД - www.toplo.bg, както и в работни дни на следните места: 

• Сградата на РИОСВ, гр. София 1618, бул. „Цар Борис ПГ №136; 
• Главно управление на Топлофикация София ЕАД, гр. София, ул. „Ястребец " №23 Б. жк "Борово" Район Красно село СО 
• Сградата на Столична община, гр. София 1000, „ул. Париж" 5, ет.2, стая 206, дирекция „Управление на отпадъците" 
• Сградата на район „Сердика", "Кн. М. Луиза" № 88, ст.415 
• Сградата на район „Искър", "Кр. Пастухов" № 18, ет. 1 отдел "Връзки с граждани, обществен ред и ОМбП". 

Докладът по ОВОС с приложенията към него е достъпен на адрес РИОСВ гр. София 1618, бул. „Цар Борис III" №136 и на интернет страницата www.riew-sofia.org/ 

Писмени становища могат да се предоставят в сградите на: район „Сердика", район „Искър", Столична община на местата, където е осигурен достъп до Доклада по ОВОС и приложнията към него, обявени по-горе, в Информационния център на Топлофикация София ЕАД или по време на срещите за обществено обсъждане. 

За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя: д-р инж. Васил Петров, тел.: 02 903 31 18, факс. 02 958 12 72, мобилен тел.: 0898 777 412; e-mail: vpetrov@toplo.bg