Title Publish Date
Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните части от недвижим имот – частна общинска собственост, находящи се в сградата на лечебното заведение: 1 кв. м за поставяне на кафе автомат; 2 кв. м за поставяне на автоматизирана машина за изпичане на закуски; кабинет № 41 за извършване на медицинска дейност, за общо практикуващ лекар 12.08.2021
Район „Люлин“ обявява удължаване на срока за закупуване и подаване на офертни предложения за участие в публично оповестен конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на свободни части от недвижим имот – публична общинска собственост – за образователна дейност" 09.08.2021
Район „Нови Искър“ обявява конкурс за: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от имот, публична общинска собственост, ползван за лекарски кабинет, находящ се на територията на район „Нови Искър“ – с. Доброславци“ 09.08.2021
Район „Кремиковци" обявява конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, находящ се на територията на район „Кремиковци" 03.08.2021
Район "Надежда" обявява конкурс за отдаване под наем на терени – за поставяне на преместваеми обекти 27.07.2021
Район "Надежда" обявява конкурс за отдаване под наем на части от поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. София, СО – район „Надежда“ 26.07.2021
„Столичен автотранспорт” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на обект: „Обособена част от хале „Мерцедес“ в АП „Дружба” 23.07.2021
Район "Сердика" обявява удължаване с 15 (петнадесет) календарни дни конкурс с предмет: „Отдаване под наем на нежилищен имот – помещение – лекарски кабинет – публична общинска собственост, находящ се на територията на СО – район „Сердика” 23.07.2021
„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на имоти 23.07.2021
Район "Надежда" обявява конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти (терени), със специфично конкурсно условие – за охраняем автопаркинг 22.07.2021