Back

Район „Сердика” обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на нежилищни имоти – частна общинска собственост, находящи се на територията на СО – район "Сердика”

Столична община – район  „Сердика“ на основание чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и в изпълнение на Заповед № СОА21-РД09-1209/03.09.2021 г. на кмета на Столична община

 

О Б Я В Я В А

 

На 18.10.2021 г., oт 11:00 ч., в заседателната зала на СО – район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария-Луиза” № 88, ет. 4 ще се проведе публично оповестен конкурс с предмет: „Отдаване под наем на нежилищни имоти – частна общинска собственост, находящи се на територията на СО – район ,,Сердика” за срок от 5 (пет) години.

Информация за обектите, предмет на конкурса:

Обект № 1 – Поземлен имот с идентификатор 68134.507.1752 по КККР на гр. София, одобрени със Заповед № РД–18–53/23.11.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ от 4 461,00 кв. м, представляващ: терен, частна общинска собственост, актуван с АОС № 1780/25.02.2019 г. на СО – район ,,Сердика“, с административен адрес: гр. София, ул. „Железопътна“, попадащ в УПИ I, кв. 37а, м. „Орландовци – Малашевци“, съгласно действащ ПУП – ПРЗ, одобрен със Заповед № РД-09-50-545/25.10.1996 г. на главния архитект на гр. София, потвърдена с Решение № 85 по Протокол № 56 от 06.08.2003 г. на СОС, с начална конкурсна месечна наемна цена: 2968,00 лв. (две хиляди деветстотин шестдесет и осем лева и нула стотинки) – 0,67 лв./кв. м, без включено ДДС, определена от сертифициран оценител, сключил Рамков договор със Столична община, съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на СО.

Специфично конкурсно условие: теренът ще се ползва за паркинг.

Обект № 2 – Поземлен имот с идентификатор 68134.507.1706 по КККР на гр. София, одобрени със Заповед № РД–18–53/23.11.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ от 730,00 кв. м, представляващ: терен, частна общинска собственост, актуван с АОС №1875/20.03.2019 г. на СО – район ,,Сердика“, с административен адрес: гр. София, ул. „Старата воденица“, попадащ в УПИ VIII – за КОО, кв. 16, м. „Орландовци – Малашевци“, съгласно действащ ПУП – ПРЗ, одобрен със Заповед № РД-09-50-545/25.10.1996 г. на главния архитект на гр. София, потвърдена с Решение № 85 по Протокол № 56 от 06.08.2003 г. на СОС, с начална конкурсна месечна наемна цена: 627,80 лв. (шестстотин двадесет и седем лева и осемдесет стотинки) – 0,86 лв./кв. м, без включено ДДС, определена от сертифициран оценител, сключил Рамков договор със Столична община, съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на СО.

Специфично конкурсно условие: теренът ще се ползва за паркинг.

Обект № 3 – Поземлен имот с идентификатор 68134.507.367 по КККР на гр. София, одобрени със Заповед № РД–18–53/23.11.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ от 915,00 кв. м, представляващ: терен, частна общинска собственост, актуван с АОС № 1912/23.04.2019 г. на СО – район ,,Сердика“, с административен адрес: гр. София, ул. „Тайга“, попадащ в УПИ III – 367, кв. 165, м. „Орландовци – Малашевци“, СО – район „Срдика“, съгласно действащ ПУП – ПРЗ, одобрен със Заповед № РД-09-50-545/25.10.1996 г. на главния архитект на гр. София, потвърдена с Решение № 85 по Протокол № 56 от 06.08.2003 г. на СОС, с начална конкурсна месечна наемна цена: 786,90 лв. (седемстотин осемдесет и шест лева и деветдесет стотинки) – 0,86 лв./кв. м, без включено ДДС, определена от сертифициран оценител, сключил Рамков договор със Столична община, съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на СО.

Специфично конкурсно условие: теренът ще се ползва за паркинг.

Обект № 4 – Поземлен имот с идентификатор 68134.503.1136 по КККР на гр. София, одобрени със Заповед № РД–18–53/23.11.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ от 102,00 кв. м, представляващ: терен, частна общинска собственост, актуван с АОС № 1913/23.04.2019 г. на СО – район ,,Сердика“, с административен адрес: гр. София, ул. „Иван Кралича“ № 3, попадащ в УПИ XXII – за трафопост., кв. 38, м. „Бенковски“, СО – район „Сердика“, съгласно действащ ПУП – ПРЗ, одобрен със Заповед № РД-09-86/02.06.1989 г. на председател на ИК на ПБНС „Сердика“, Заповед № РД-09-50-526/06.10.1997 г. на главния архитект на София и Заповед № РД-09-50-204/30.03.2001 г. на главния архитект на София, с начална конкурсна месечна наемна цена: 66,00 лв. (шестдесет и шест лева и нула стотинки) – 0,65 лв./кв. м., без включено ДДС, определена от сертифициран оценител, сключил Рамков договор със Столична община, съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на СО.

Специфично конкурсно условие: теренът ще се ползва за паркинг.

Обект № 5 – Поземлен имот с идентификатор 68134.512.552 по КККР на гр. София, одобрени със Заповед № РД–18–53/23.11.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ от 124,00 кв. м, представляващ: терен, частна общинска собственост с АОС № 1926/29.08.2019 г. на СО – район ,,Сердика“, с административен адрес: гр. София, бул. „Сливница“ № 91, УПИ VIII – 19, 21, 22, „за магазини, трафопост“, кв. 53, м. „Банишора Зона В-17 – част“, СО – район „Сердика“, съгласно действащ ПУП – ПРЗ, одобрен със Заповед № РД-09-50-408/20.07.1998 г. на главния архитект на София, Заповед № РД-09-50-408/20.07.1998 г. на главния архитект на София, Заповед № РД-09-50-311/28.10.2002 г. на главния архитект на София, с начална конкурсна месечна наемна цена: 262,00 лв. (двеста шестдесет и два лева и нула стотинки) – 2,11 лв./кв. м, без включено ДДС, определена от сертифициран оценител, сключил Рамков договор със Столична община, съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на СО.

Специфично конкурсно условие: теренът ще се ползва за паркинг.

Обект № 6 – Поземлен имот с идентификатор 68134.512.551 по КККР на гр. София, одобрени със Заповед № РД–18–53/23.11.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ от 138,00 кв. м, представляващ: терен, частна общинска собственост, актуван с АОС № 1928/29.08.2019 г. на СО – район ,,Сердика“, с административен адрес: гр. София, бул. „Сливница“ № 93, УПИ VIII – 19, 21, 22, „за магазини, трафопост“, кв. 53, м. „Банишора Зона В-17 – част“, СО – район „Сердика“, съгласно действащ ПУП – ПРЗ, одобрен със Заповед № РД-09-50-408/20.07.1998 г. на главния архитект на София, Заповед № РД-09-50-408/20.07.1998 г. на главния архитект на София, Заповед № РД-09-50-311/28.10.2002 г. на главния архитект на София, с начална конкурсна месечна наемна цена: 292,00 лв. (двеста деветдесет и два лева и нула стотинки)– 2,12 лв./кв. м, без включено ДДС, определена от сертифициран оценител, сключил Рамков договор със Столична община, съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на СО.

Специфично конкурсно условие: теренът ще се ползва за паркинг.

Обект № 7 – Поземлен имот с идентификатор 68134.512.674 по КККР на гр. София, одобрени със Заповед № РД–18–53/23.11.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ от 365,00 кв. м, представляващ: терен, частна общинска собственост с АОС № 2024/12.09.2019 г. на СО – район ,,Сердика“, с административен адрес: гр. София, район „Сердика“, ул. „Костадин Рачев Христов“, УПИ IV – за търговия, ЖС и подземни гаражи, кв. 799В, м. „Фондови жилища“, СО – район „Сердика“, съгласно действащ ПУП одобрен с Решение № 55 по Протокол № 32/10.12.2001 г. на СОС и ИПРЗ одобрен със Заповед № РД-09-50-250/14.03.2005 г. на главния архитект на гр. София, с начална конкурсна месечна наемна цена: 702,00 лв. (седемстотин и два лева и нула стотинки) – 1,92 лв./кв. м, без включено ДДС, определена от сертифициран оценител, сключил Рамков договор със Столична община, съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на СО.

Специфично конкурсно условие: теренът ще се ползва за паркинг.

Обект № 8 – Поземлен имот с идентификатор 68134.512.676 по КККР на гр. София, одобрени със Заповед № РД–18–53/23.11.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ от 714,00 кв. м, представляващ: терен, частна общинска собственост с АОС № 2025/27.01.2020 г. на СО – район ,,Сердика“, с административен адрес: гр. София, район „Сердика“, ул. „Костадин Рачев Христов“, попадащ в УПИ IV – за търговия, ЖС и подземни гаражи, кв. 799В,  м. „Фондови жилища“, СО – район „Сердика“, съгласно действащ ПУП одобрен с Решение № 55 по Протокол № 32/10.12.2001 г. на СОС и ИПРЗ одобрен със Заповед № РД-09-50-250/14.03.2005 г. на главния архитект на гр. София, с начална конкурсна месечна наемна цена: 1372,00 лв. (хиляда триста седемдесет и два лева и нула стотинки) – 1,92 лв./кв. м, без включено ДДС, определена от сертифициран оценител, сключил Рамков договор със Столична община, съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на СО.

Специфично конкурсно условие: теренът ще се ползва за паркинг.

Гаранция за участие: 100,00 лв., внесени по банковата сметка на СО – район „Сердика” IBAN: BG49SОMB91303327755001, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка, ФЦ ,,Мария-Луиза“, в срока, определен за представяне на офертите.

Цена на конкурсната документация: 60,00 лв. с ДДС. Заплаща се на касата на СО – Район ,,Сердика” – гр. София, бул. ,,Княгиня Мария-Луиза” № 88, ет. 2, ст. 214, всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч. или по банков път по банкова  сметка: IBAN: BG58SОMB91303127755001, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка, ФЦ ,,Мария-Луиза“. Конкурсната документация се получава от деловодството на район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария-Луиза“ № 88, ет. 2, ст. 225 срещу представен документ за платена такса.

Краен срок за закупуване на конкурсната документация: до 17:00 ч. на 15.10.2021 г.  

Краен срок за представяне на офертите: 17:30 ч. на 15.10.2021 г., в деловодството на СО – район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария-Луиза“ № 88, ет. 2, ст. 225.

За всеки отделен обект се участва с отделна конкурсна документация и се заплаща отделна гаранция за участие.

Адрес и телефон на организатора: СО – район „Сердика”, гр. София, бул. „Княгиня Мария-Луиза” № 88, тел. 931 51 18, 921 80 41, лице за контакт: Красимир Александров.