Back

“ВиК” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на дълготрайни материални активи, собственост на дружеството

О Б Я В А

 

„Водоснабдяване и канализация” ЕАД – гр. София, на основание Решение № 550 от 09.09.2021 г., по Протокол № 37, т. 22 от дневния ред на Столичния общински съвет и Заповед № 170/17.09.2021 г. на изпълнителния директор на „ВиК” ЕАД – гр. София, обявява търг с тайно наддаване за продажба на дълготрайни материални активи, собственост на дружеството, описани по вид, година на производство, пробег и начална тръжна цена с включен ДДС, както следва:
1. лекотоварен автомобил марка ПЕЖО, модел ПАРТНЕР, шаси № VF35CWJZE60234827, двигател № 10DXAN4048744, година на производство 1999 г., ДК № С 08 24 НТ, пробег 220 328 км, начална тръжна цена от  780,00 лв.;
2.
лекотоварен автомобил марка ПЕЖО, модел ПАРТНЕР, шаси № VF35BWJYF60343940, двигател № 10DXBQ4018583, година на производство 2001 г., ДК № С 22 91 РХ, пробег 213 998 км, начална тръжна цена от 1 080,00 лв.;
3.
лекотоварен автомобил марка ПЕЖО, модел ПАРТНЕР, шаси № VF35CWJZE60155493, двигател № 10DXAP4000191, година на производство 1999 г., ДК № С 19 55 ВХ, пробег 204 518 км, начална тръжна цена от  780,00 лв.;
4.
лекотоварен автомобил марка ПЕЖО, модел ПАРТНЕР, шаси № VF35CWJZE60153872, двигател № 10DXAN4016632, година на производство 1999 г., ДК № С 02 83 ВХ, пробег 210 754 км, начална тръжна цена от  780,00 лв.;
5.
лек автомобил марка ПЕЖО, модел 307, шаси № VF33C9HYB83783223, двигател № 10JB010046937, година на производство 2004 г., ДК № С 61 41 ХВ, пробег 287 028 км, начална тръжна цена от  1 860,00 лв.;
6.
мини челен товарач марка КЕЙС, модел 721, шаси № JKB0007853, година на производство 1994 г., ДК № С 14768, начална тръжна цена от  7 800,00 лв.;
7.
фургон – гумени колела, начална тръжна цена от  780,00 лв.

1. Условия за закупуване на документация за участие в търга:
- цена: 30 (тридесет) лева с вкл. ДДС, вносима в касата на “ВиК” ЕАД – гр. София всеки работен ден от 08:30 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 16:00 ч.;
- място на получаване: “ВиК” ЕАД – гр. София – кв. "Горубляне", ул. “Инж. Георги Белов” № 2, счетоводен отдел, всеки работен ден от 08:30 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 16:00 ч. до 04.10.2021 г. вкл.

2. Подаване на документация за участие в търга – до 04.10.2021 г. вкл., всеки работен ден от 08:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на дружеството.

3. Размер на депозит за участие в търга за всеки актив – 10% от началната тръжна цена без ДДС, внесен в касата на "ВиК" ЕАД – гр. София  до 04.10.2021 г.

4. Време и начин за оглед на ДМА до 04.10.2021 г. вкл., всеки работен ден от 08:30 ч. до 16:00 ч., след предварителна заявка на тел. 0884 770 520 – юрисконсулт.

5. Дата и час на провеждане на търга: 05.10.2021 г. от 10:00 ч. в сградата на “ВиК” ЕАД – гр. София, кв. "Горубляне", ул. “Инж. Георги Белов” № 2.

6. Достигнатата тръжна цена се внася по сметка на "ВиК” ЕАД – гр. София, в срок от 3 (три) работни дни от датата на уведомяването на спечелилия търга участник.

7. Повторен търг за непродадените активи ще се проведе на същото място на 25.10.2021 г. от 10:00 ч. При повторния търг огледи на активите, закупуване и подаване на тръжна документация ще се извършва до 22.10.2021 г. включително, при предварително обявените условия.

Адрес и телефон на организатора: “ВиК” ЕАД – гр. София, кв. "Горубляне", ул. “Инж. Георги Белов” № 2, тел. 02/974 55 25, 0884 770 520.