Back

„Спортна София – 2000” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на стационарни рекламни елементи в спортен комплекс „Зона Б-5” и в спортен комплекс парк „Борисова градина”

 

„Спортна София - 2000” ЕАД

 

обявява търг с тайно наддаване по реда на чл. 36 и чл. 38 от Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала (НРУУПОППТДОУК), за отдаване под наем на:

 1. Обект:
 • Открити и закрити стационарни рекламни елементи в Спортен комплекс „Зона Б-5” – с площ от 370 кв.м, находящ се в „Зона „Б-5”, ул. „Българска морава” № 2 и
 • Открити стационарни рекламни елементи в Спортен комплекс парк „Борисова градина”, с площ от 360 кв.м, находящ се в парк „Борисова градина”, собственост на „Спортна София – 2000” ЕАД, за срок от 3 (три) години
 1. Начална годишна наемна цена: 4500 лв. (четири хиляди и петстотин лева), без ДДС, представляваща годишна наемна цена за 12 (дванадесет) календарни месеца, общо за двата обекта.

 2. Депозит за участие – 450 лв. (четиристотин и петдесет лева), които следва да са постъпили по следната банкова сметка на „Спортна София – 2000” ЕАД, в срок до 27.09.2021 г.

  Банка: „Общинска банка”АД
  IBAN: BG26SOMB91301027122801
  BIC: SOMBBGSF

 3. Ден, място и час на провеждане на търга:

  Търгът е неприсъствен и ще се проведе по документи на 28.09.2021 г., от 10 ч., в административната сграда на „Спортна София – 2000” ЕАД, гр. София, р-н „Възраждане”, ул. „Българска морава” № 2.

 4. Ред за закупуване на тръжната документация:

  Цената на един комплект тръжна документация е 30 (тридесет лева) с вкл. ДДС, платими по по-горе цитираната банкова сметка на „Спортна София – 2000” ЕАД.

  Документация за участие в търга може да се получи при представяне на платежен документ в администрацията на „Спортна София – 2000” ЕАД, с адрес: гр. София, ул. ”Българска морава” № 2, всеки работен ден от 10.09.2021 г. до 27.09.2021 г. включително, от 09:00 до 16:00 часа.

 1. Условия за оглед на обекта:

  Оглед  на обектите може да се извърши, след закупуване на тръжна документация, всеки работен ден от 10.09.2021 г. до 27.09.2021 г. включително, от 10:00 ч. до 16:00 ч., по предварителна заявка на кандидатите.

 1. Краен срок за подаване на документи за участие в търга:

  До 16:00 ч. на 27.09.2021 г. включително, в административната сграда на „Спортна София – 2000” ЕАД, гр. София, ул. „Българска морава” № 2.

 1. Ден, място и час на провеждане на търга с явно наддаване, ако е приложимо:

  Провеждането на търг с явно наддаване, ще се извърши на  07.10.2021 г., от 10 ч., в административната сграда на „Спортна София – 2000” ЕАД, гр. София, р-н Възрраждане, ж.к. „Зона Б-5”, ул. „Българска морава” № 2, съгласно условията разписани в тръжната документация.
   

За допълнителна информация и контакти: тел. 02/ 8221153, 0884467032