Title Publish Date
Столична община конкурс за учредяване право на строеж, възмездно и безсрочно, върху недвижим имот, частна общинска собственост, в район „Овча купел“, находящ се на ул. „Драгоман“ – за построяване на сграда 27.01.2022
"Пазари Запад" ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на 1 (един) павилион, разположен на ул. “Щросмайер“, пред блок № 370 27.01.2022
Столична община открива публичен търг с явно наддаване № 1-СО-2022 за продажба на правото на собственост върху поземлен имот – частна общинска собственост 26.01.2022
Столична община открива публичен търг с явно наддаване за продажба на правото на собственост върху недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. София, район „Оборище“, ул. „Бачо Киро“ № 22, на трети етаж (тавански), апартамент № 4 26.01.2022
Район "Надежда" обявява конкурс за отдаване под наем на помещения – публична общинска собственост, с предмет: “Организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в сградата на 63. ОУ “Христо Ботев“ 26.01.2022
”Метрополитен" ЕАД – Столична община обявява конкурси за отдаване под наем на търговски обекти от І, ІІ, и ІІІ линия 26.01.2022
Район „Подуяне" обявява конкурс за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, на територията на район „Подуяне” – СО – за извършване на търговска дейност 25.01.2022
Район „Надежда“ обявява процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за срок до вземане на решение от компетентните органи за реализиране на предвиденото по ПУП мероприятие, на имот – частна общинска собственост, находящ се в ж.к. „Надежда“ – 2 част, ул. „Митрополит Авксентий Велешки“ № 67 – 69 – незастроен поземлен имот 19.01.2022
Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост – помещение за стоматологичен кабинет, находящо се в с. Волуяк, район „Връбница“, ул. „Зорница“ № 32, като изменя срока за подаване на документи, както и деня и часа за разглеждане и оценяване на предложенията в конкурса по обява от 06.12.2021 г., на район „Връбница“ 19.01.2022
Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, като изменя срока за подаване на документи, както и деня и часа за разглеждане и оценяване на предложенията в конкурса по обява от 06.12.2021 г., на район „Връбница“, за обект – помещение за стоматологичен кабинет в 140. СУ „Иван Богоров“, ж. к. „Обеля – 2“ 19.01.2022