Title Publish Date
Район „Сердика“ обявява публично оповестен конкурс с предмет: „Отдаване под наем на общински имот – терен и прилежащи сгради – частна общинска собственост, находящ се на територията на СО – район "Сердика” 18.08.2021
Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост – помещение с предназначение за книжарски щанд 17.08.2021
Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните части от недвижим имот – частна общинска собственост, находящи се в сградата на лечебното заведение: 1 кв. м за поставяне на кафе автомат; 2 кв. м за поставяне на автоматизирана машина за изпичане на закуски; кабинет № 41 за извършване на медицинска дейност, за общо практикуващ лекар 12.08.2021
Район „Люлин“ обявява удължаване на срока за закупуване и подаване на офертни предложения за участие в публично оповестен конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на свободни части от недвижим имот – публична общинска собственост – за образователна дейност" 09.08.2021
Район „Нови Искър“ обявява конкурс за: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от имот, публична общинска собственост, ползван за лекарски кабинет, находящ се на територията на район „Нови Искър“ – с. Доброславци“ 09.08.2021
Район „Кремиковци" обявява конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, находящ се на територията на район „Кремиковци" 03.08.2021
Район "Надежда" обявява конкурс за отдаване под наем на терени – за поставяне на преместваеми обекти 27.07.2021
Район "Надежда" обявява конкурс за отдаване под наем на части от поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. София, СО – район „Надежда“ 26.07.2021
„Столичен автотранспорт” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на обект: „Обособена част от хале „Мерцедес“ в АП „Дружба” 23.07.2021
Район "Сердика" обявява удължаване с 15 (петнадесет) календарни дни конкурс с предмет: „Отдаване под наем на нежилищен имот – помещение – лекарски кабинет – публична общинска собственост, находящ се на територията на СО – район „Сердика” 23.07.2021