Title Publish Date
„ДКЦ II – София” ЕООД обявява, че поради липса на подадени оферти в публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот (кабинет, аптека, помещение и др.) срокът за подаване на офертите се продължава 15.11.2021
“Столичен електротранспорт” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на скрап и тролейбуси на бройка 12.11.2021
Столична община обявява търг с явно наддаване за продажба на правото на собственост върху поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. София, бул. „Ломско шосе“ № 44 11.11.2021
„Топлофикация – София” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на активи, собственост на Дружеството, с предназначение – ведомствен бюфет 08.11.2021
Столична община обявява провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща, маркирана дървесина на корен – прогнозни количества, намираща се в горските територии, собственост на Столична община през 2021 г. 28.10.2021
Район "Средец" обявява конкурс за отдаване под наем на части от имот за осъществяване на ученическо столово хранене - стол и бюфет в сградата на 133 СУ „А. С. Пушкин” 27.10.2021
"ДКЦ XIV – София" ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от три години на помещение – кабинет № 308, находящо се на трети етаж в сградата на дружеството 20.10.2021
"ДКЦ XVI – София" обявява конкурс за отдаване под наем на три свързани помещения, за аптека 14.10.2021
''Лозана'' ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на помещения 12.10.2021
Район „Нови Искър“ удължава срока за закупуване и подаване на офертни предложения за конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) г. на част от имот – публична общинска собственост, ползван за стоматологичен кабинет, находящ се на територията на с. Локорско“ 08.10.2021