Title Publish Date
Район „Слатина” удължава с 15 (петнадесет) календарни дни срока за подаване на оферти за участие в публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от поземлен имот – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по Схема № 15 05.10.2021
„Водоснабдяване и канализация” ЕАД открива процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на дружеството, които не се използват за основната му дейност 04.10.2021
Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, находяща се на партерния етаж в сградата на УПМБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД: площ от 1 кв. м, предназначена за поставяне на 1 брой терминално устройство АТМ (банкомат) 30.09.2021
„ДКЦ ХVII – София'" ЕООД обявява откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за временно и възмездно ползване под наем на помещение за аптека – I етаж 30.09.2021
Район „Сердика“ обявява удължаване до 12.10.2021 г. на определения краен срок за подаване на оферти за участие в конкурс с предмет: „Отдаване под наем на нежилищен имот – терен, и прилежащи сгради – частна общинска собственост, находящ се на територията на СО – район „Сердика” 27.09.2021
„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на имоти 24.09.2021
„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на апартаменти 21.09.2021
„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на гаражи, паркоместа, магазини и др. 17.09.2021
„Спортна София – 2000” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на стационарни рекламни елементи в спортен комплекс „Зона Б-5” и в спортен комплекс парк „Борисова градина” 10.09.2021
Район "Банкя" обявява конкурс за отдаване под наем на помещение на партера на триетажна административна делова сграда, за редакция 10.09.2021