Title Publish Date
„Столичен Автотранспорт” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на: „Свободна площ от 440 кв. м в АП „Малашевци“ за провеждане на практическо обучение и изпити на кандидати за водачи на МПС” 05.02.2021
Столична община обявява открит конкурс за възлагане на дейностите по възпроизводство – залесяване през 2021 г., в горските територии, собственост на Столична община в териториалния обхват на Териториално поделение „Държавно горско стопанство – София” 01.02.2021
Район „Красна поляна” обявява процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се на ул. ’’Освобождение” № 25, представляваща помещение за бюфет 01.02.2021
Район "Панчарево" обявява конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, за лекарски кабинет на общопрактикуващ лекар, находящ се в с. Кокаляне, ул. „Старата чешма“, ет. 2 на делова сграда 01.02.2021
Столична община обявява търг с явно наддаване с продажбата на вещи – отпадъци, получени в резултат от дейности по третиране на битови отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), находящи се на площадката на Завод за механично-биологично третиране на отпадъци с производство на RDF „Садината“ 28.01.2021
„Диагностично-консултативен център XXII – София” ЕООД обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, за оказване на неотложна медицинска помощ от звено за неотложна медицинска помощ 28.01.2021
„ДКЦ XXX – София” ЕООД обявява процедура по отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, с предназначение на имота за аптека (актуализирана дата за провеждане на конкурса) 26.01.2021
Район "Сердика" обявява конкурс за отдаване под наем на помещения (кабинети, гаражи и др.), находящи се на територията на района 25.01.2021
Район „Подуяне” удължава с 15 дни срока за подаване на оферти за участие в конкурс за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост 23.01.2021
"ДКЦ V – София" ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот, намиращ се на сутеренен етаж в сградата на „Диагностично-консултативен център V – София" ЕООД 20.01.2021