Title Publish Date
Столична община обявява търг с явно наддаване за сключване на договор за продажба на движими вещи – отпадъци 31.03.2021
Район "Оборище” обявява удължаване на срока с 15 календарни дни за подаване на оферти за участие в обявен конкурс с предмет: „Одаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижими имоти, частна общинска собственост, представляващи 4 (четири) броя магазини" 30.03.2021
Район "Нови Искър" обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижим имот – частна общинска собственост, а именно помещение с площ от 27,65 кв. м, заедно с 2,15 кв. м прилежащи идеални части от общите такива, разположено на втори етаж в двуетажен корпус от масивна сграда за търговия" 25.03.2021
„Пета МБАЛ – София” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на специфичен обем от помещенията в сградата на „Пета МБАЛ – София” ЕАД, наричан „точка”, в който обем се монтират и разполагат всички необходими приспособления и устройства за излъчване на телевизионни предавания в същите помещения 23.03.2021
Район "Кремиковци" обявява конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващ едноетажна сграда с площ 153 кв. м 22.03.2021
„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на имоти 20.03.2021
Столична община обявява търг с тайно наддаване за продажба на стояща, маркирана дървесина на корен – прогнозни количества, намираща се в горските територии, собственост на Столична община през 2021 г., в териториалния обхват на ТП „Държавно горско стопанство – София” и "Държавно ловно стопанство – Витиня", в района на действие на Регионална дирекция по горите – София 19.03.2021
„Пазари Изток” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на ½ от незастроен недвижим имот, находящ се в гр. София 19.03.2021
„Пазари Изток” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на самостоятелен обект (помещение) в сграда, със застроена площ от 161 кв. м, находящ се в гр. София 19.03.2021
Район "Люлин" обявява конкурс с предмет: "Организиране на ученическо столово хранене и ученическо бюфетно хранене в общинските училища на територията на район „Люлин“, за срок от 5 (пет) календарни години по обособени позиции" 17.03.2021