Title Publish Date
Район "Връбница" обявява конкурс за отдаване под наем на реални части от имоти – публична общинска собственост, с предназначение за образование – 61. ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" 29.10.2019
Район „Подуяне” удължава с 15 дни срока за подаване на оферти за участие в конкурс за отдаване под наем на търговски обекти – частна общинска собственост, на територията на район “Подуяне” 24.10.2019
Район „Сердика” обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на нежилищни имоти – частна общинска собственост, с предназначение: за временен открит паркинг, до започване на действия по реализиране на предвидените по ПУП мероприятия, за срок не по-дълъг от 10 (десет) години 22.10.2019
Район „Овча купел” обявява удължаване на срока с 15 дни за подаване на оферти в публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, за поставяне на преместваемо съоръжение – павилион 21.10.2019
Район "Сердика" обявява конкурс за: „Отдаване под наем на имот, терен – публична общинска собственост, със специфично конкурсно условие – за паркинг" 21.10.2019
Район „Сердика“ обявява конкурс с предмет: „Столово хранене и бюфет – за организиране на ученическо столово хранене в 29. СУ „Кузман Шапкарев”, находящо се на ул. „Г. С. Раковски” № 20" 17.10.2019
Столична община открива търг с явно наддаване за сключване на договор за продажба на движими вещи – отпадъци 16.10.2019
Район „Подуяне” удължава с 15 дни срока за подаване на оферти за участие в конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот – терен, публична общинска собственост – терен (част от тротоар) за разполагане на преместваемо съоръжение (павилион), за “Ключарски услуги” 15.10.2019
„Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на части от свой недвижим имот – частна общинска собственост, за извършване на медицинска дейност и кухненско помещение 11.10.2019
Район „Красно село” обявява конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, включваща три учебни зали, кабинет, коридор, фоайе, преддверие, санитарни възли, фоайе и стълбище, със специфично конкурсно условие за образователни и просветни цели 04.10.2019