Title Publish Date
“Пазари Изток” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на търговски обекти (павилиони, магазини, мазета), находящи се на пазари „Ситняково“, „Слатина“, „Подход към ТУ“, „Пред бл. 58 – "Студентски град“, „Бъкстон“,“„Княжево" – "Звездица“ и “Сребърна“ 25.11.2019
„Пета МБАЛ – София” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на обекти – кабинети и търговски обект „бивш санитарен магазин” 22.11.2019
Район "Кремиковци" обявява конкурс за част от имот – публична общинска собственост, представляващ помещение за стоматологичен кабинет, намиращо се в 156-то ОУ „Васил Левски“, ул. „Кирил и Методий“ № 2 20.11.2019
Столична община обявява търг с явно наддаване за продажба на правото на собственост върху общински поземлен имот, находящ се в гр. Банкя, ул. „Жан дьо Лафонтен” 19.11.2019
”Метрополитен" ЕАД – Столична община, обявява конкурси за отдаване под наем на търговски обекти от І и ІІ метродиаметър 14.11.2019
"ДКЦ XII – София” ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, за дентални кабинети 13.11.2019
„Метрополитен” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на обект: "Обособено място от покрива на административна сграда на "Метрополитен" ЕАД на ул. ”Княз Борис І” № 121 за поставяне на съоръжение с ажурна светеща реклама" 13.11.2019
„Метрополитен” ЕАД обявява продължаване на конкурсната процедура за отдаване под наем на обекти – стационарни рекламно-информационни елементи, собственост на "Метрополитен" ЕАД 08.11.2019
"Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот за извършване на медицинска дейност – кабинет с № 42, за общо практикуващ лекар 06.11.2019
Район „Средец” обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на свободен, нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект – подземна тоалетна с железобетонна конструкция, находящ се в гр. София, район „Средец“, м. „Центъра“, кв. 405а, ул. „Ангел Кънчев“ № 9 31.10.2019