Title Publish Date
Район „Надежда“ обявява конкурс с предмет: "Отдаване под наем за срок от 5 (пет) календарни години на части от недвижим имот – публична общинска собственост, разположени в сградата на 141. ОУ „Народни будители“, с адрес: гр. София, район „Надежда“, ж.к. „Свобода“, ул. „Народни будители“ (до бл. 5), УПИ II – „за училище“, кв. 7, м. „Свобода“, с 2 позиции, за ученическо столово хранене" 09.12.2019
„Спортна София – 2000” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ полумасивна сграда на два етажа, находящ се в гр. София, местността ”Алеко”, ПП „Витоша” 03.12.2019
"МЦ XXXI" ЕООД обявява търг за отдаване под наем на обекти в сградата на "МЦ XXXI" ЕООД 27.11.2019
„Метрополитен” ЕАД – Столична община, уведомява заинтересованите лица, че процедурата за отдаване под наем на обекти е спряна във връзка с постъпила нова Жалба срещу Решение на Съвета на директорите на „Метрополитен“ ЕАД по Протокол № 1/01.02.2019 г. 27.11.2019
"ДКЦ VIII – София" ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на помещения: кабинети, оптика, биомагазин и гаражна клетка (актуализирано на 10.12.2019 г.) 26.11.2019
Район „Сердика“ удължава с 15 (петнадесет) календарни дни срока за подаване на оферти за участие в конкурс с предмет: "Отдаване под наем на нежилищни имоти – частна общинска собственост" 26.11.2019
„ВТОРА МБАЛ – СОФИЯ“ ЕАД oбявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот, съставляващ площ за поставяне на банкомат, находящ се на партерен етаж в централна сграда 25.11.2019
„II МБАЛ – София" ЕАД обявява конкурс за отдаванe под наем на недвижими имоти за извършване на търговска дейност и за извънболнична медицинска помощ 25.11.2019
“Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на терени, предназначени за извършване на търговска дейност, находящи се на пазари „Княжево" – "Звездица“, „Ситняково“ и в район „Студентски“ 25.11.2019
“Пазари Изток” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на маси за сергийна търговия, находящи се на пазари „Пред бл. 58 – Студентски град“, „Слатина”, „Павлово”, „Симеоново”, „Сребърна” и „Драгалевци” 25.11.2019