Back

Район „Овча купел” обявява конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, разположено в сградата на 88. СУ “Димитър Попниколов”, представляващ 49,00 кв. м ученически бюфет (отменен)

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси,  във връзка със Заповед № СОА19-РД09-1427/16.10.2019 г. на кмета на Столична община и Заповед № РОК19–РД09-358/26.11.2019 г. на кмета на СО – район “Овча купел”

 

О  Б  Я  В  Я  В А

П У Б Л И Ч Н О   О П О В Е С Т Е Н   К О Н К У Р С

За отдаване под наем за срок от 5 (пет) календарни години на част от имот – публична общинска собственост, по реда на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси за следния обект:

1.1. Помещение – публична общинска собственост, съгласно АОС № 3395/06.06.2013 г., разположено в сградата на 88. СУ “Димитър Попниколов”, с адрес: гр.София, район “Овча купел”, ул. ”Димитър Попниколов” № 7, УПИ-V, сграда с идентификатор 68134.4334.9406.1, представляващ ученически бюфет, с площ 49,00 кв. м.

Месечна наемна цена – 50,00 лв. (петдесет лева) без ДДС.

  

ОБЩИ ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Върху наемната цена на обекта ще се начислява ДДС.

2. Цена на конкурсните книжа за участие – 60,00 лв. (шестдесет лева) с вкл. ДДС.

3. Гаранция за участие в конкурса – 100,00 лв.

4. Място на помещението – гр. София, район “Овча купел”, ул. ”Димитър Попниколов” № 7.

5. Място за закупуване на конкурсната документация: Район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” №136 В, 1 ет.-каса, всеки работен ден от 8.30 часа на 16.12.2019г. до 17.00 часа на 16.01.2020г. включително.

6. Място и краен срок за подаване на офертите за участие (лично или чрез пълномощник) – Район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136В, 1 ет. – деловодство до 17:00 ч. на 16.01.2020 г.  включително.

7. Разглеждането и оценяването на предложенията ще се извърши на 17.01.2020 г. от 10:00 часа от комисия, назначена със заповед на кмета на район “Овча купел”, в сградата на района на бул. “Цар Борис III” № 136В,  заседателна зала на II етаж.

8. Организатор на конкурса: СО – район „Овча купел" – отдел УОСЖФ и ТД, тел. 02/955-44-62, вътр.217 e-mail: soок@mail.bg

9. В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти ще бъде продължен с 15 дни.