Back

Район Надежда обявява провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от сутерена на сградата на 101 - во СОУ Бачо Киро

СО - Район „Надежда” на основание чл.30, ал.1 и чл.31 ал.1, ал,2 и ал.3 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.13 от Наредбата за общинската собственост и Заповед № СО19-РД-09-08-29/23.03.2015 г., на кмета на Столична община и чл.46, ал.1, т.3 и т.12 от ЗМСМА, обявява провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост за срок от 10 години както следва:
1. Част от сутерена на сградата на 101 - во СОУ „Бачо Киро”, ул. Илинденско въстание №36 е идентификатор 68134.1386.517.2, с площ 280,00 кв.м., със специфично конкурсно условие - производство на сладкарски изделия.
Начална конкурсна месечна наемна цена - 500,00(петстотин) лева месечно без ДДС.
    
2. Място за закупуване на конкурсната документация - СО-район „Надежда”, гр. София. ул. „Кирил Дрангов”, № 55, стая 101 каса от 01.04.2015 г. до 04.05.2015 г. (включително) от 08,30 ч. до 16,30 ч.
    
3. Цена на конкурсната документация -60,00 (шсстдесет)лв. с включено ДДС.
    
4. Размер на гаранцията за участие - 100,00(сто) лв.
    
5. Офертните предложения се приемат в сградата на СО район „Надежда”, ул. „Кирил Дрангов” № 55, етаж 1 фронт офис, срок на подаване от 08,30ч. на 01.04.2015 г.до 16,30 ч. на 04.05.2015 г. /включително/.
    
6. Конкурсът ще се проведе в сградата на район „Надежда”, гр.София,ул. „Кирил Дрангов“ № 55 от 10,00 часа на 05.05.2015 г. в заседателната зала.
    
7. Обявата за конкурса е публикувана в електронната страница на СО, сайта на район „Надежда” и един национален ежедневник.
    
8. Адрес и телефон на организатора: гр.София, район „Надежда”, ул. „Кирил Дрангов“ № 55, стая 116, тел: 495-11-39,60,61.
    
9. Оглед на общинското помещение може да бъде извършен всеки работен ден от 08.30 до 17,00 ч.