Back

Район Витоша обявява удължаване на конкурса за отдаване под наем на помещения в сградата за кметство Владая, за търговия, услуги, административна и производствена дейност

РАЙОН „ВИТОША”

На основание чл. 31, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвети в изпълнение на моя Заповед № РД-09-234/18.09.2014 г.

ОБЯВЯВАМ:

Удължаването на конкурса за „Отдаване под наем на обшински нежилищни имоти частна общинска собствсност в с. Владая, сградата за кметство Владая", за търговия, административна дейност, производствена дейност и услуги, за следните обекти:

1. Помещение на II етаж за кафе-клуб на пснсионера с площ от 43.50 кв.м.- клуб и 270 кв.м.- тераса, с начална конкурсна месечна наемна пена 250.00 лв. без ДДС.
2. Помещение на II етаж за производствен цех с площ от 125.60 кв.м., с начална конкурсна месечна наемна цена 460.00 лв. без ДДС.
3. Помещение на III етаж за офис с площ от 14.00 кв.м., с начална конкурсна месечна наемна цена 50.00 лв. без ДДС.
4. Помещение на III етаж за офис с площ от 35.00 кв.м.. с начална конкурсна месечна наемна пена 120.00 лв. без ДДС.
5. Помещение на IV стаж за офис с площ от 120.00 кв.м., с начална конкурсна месечна наемна цена 200.00 лв. без ДДС.
6. Помещение за склад/гараж с площ от 18.00 кв.м. с начална конкурсна месечна наемна цена 25.00 лв. без ДДС.

ОПРЕДЕЛЯМ: 

Срок за наемане: 10 години; 

Гаранция за участие в конкурса: 100.00 (сто) лв. за всеки отделен обект. 
Гаранцията се предоставя от участника под формата на документ за внесена сума по сметка на СО - район „Витоша“: IBAN BG37SOMB91303324910401, BIC SOMBBGSF, Общинска банка АД, клон „Денкоглу", ул. „Денкоглу" № 28.

Конкурсната документация се закупува на касата на СО - район "Витоша", гp. София, ул. "Слънце " № 2, ет. 1, всеки работен ден от 08.30 ч. до 16.30 ч. часа до 01.10.2014 год.

Цената на конкурсната документация за всеки отделен обект е 60.00 (шестдесет) лв. с ДДС.

Краен срок за представяне на офертите: 16.30 часа на 03.10.2014 год. в деловодството на СО - район „Витоша", ет. 1.

Конкурсът ще се проведе на 07.10.2014 год. от 10.00 ч. в заседателната зала на СО - район „Внтоша", ул. „Слънце " № 2, ет. 2. 

Удължаването на конкурса да бъде обявено в електронната страница на СО - район „Витоша" на таблото за обяви в сградата на СО - Район „Витоша” и в сградата на СО.

Лице за контакти: Бистра Тънкашка - 02 / 8187926; Ненка Стойнева - 02/ 8187938

Лице за оглед: 02 / 9992508 - Васко Стоянов, Кмет на с. Владая.