Back

Район Нови Искър удължава конкурс за отдаване под наем за срок до 5 години на част от двуетажна сграда с площ от 27,30 кв.м.

РАЙОН „НОВИ ИСКЪР”

СО – Район „Нови Искър” на основание, чл. 31, ал. 2 от НУРПТК и във връзка със Заповед с рег. № РД-09-08-58/02.07.2014 г., на Кмета на Столична община ще удължи конкурс с предмет отдаване под наем на свободен нежилищен недвижим имот - частна общинска собственост, за срок до 5 (пет) години за следният обект:

Помещение, представляващо част от двуетажна сграда с площ от 27,30 кв.м., находящо се в гр. Нови Искър, СО - район „Нови Искър, кв. “Курило“, ул. “Беласица“, АОС № 2938/13.07.2012 г., с начална месечна наемна цена – 82.00 лв. (без ДДС).

Закупуването на документацията за участие в конкурса става в сградата на СО – район „Нови Искър”, гр. Нови Искър 1280, кв. ”Кумарица”, ул. ”Искърско дефиле” № 123 – Фронт офис - каса, при цена 60 (шестдесет) лева с (включен ДДС).

При подаване на документите се заплаща гаранция за участие в размер на 100 (сто) лева, внесена по сметка на СО - район „Нови Искър”, IBAN: BG63SOMB91303324904501, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка АД, клон „Денкоглу” № 28, или на касата на район „Нови Искър.

Срок за закупуване на конкурсната документация и подаване на офертите в рамките на удължения срок всеки работен ден от 08.09.2014 год. до 23.09.2014 год. от 8,30 – 12,30 и от 13,00 до 17, 00 часа в СО - район „Нови Искър", кв. ”Кумарица” бул. ”Искърско дефиле” № 123, Фронт офис.

Конкурсът ще се проведе на 24.09.2014 г., от 10:00 часа в СО - район „Нови Искър, гр. Нови Искър, кв. ”Кумарица”, ул. ”Искърско дефиле” № 123, заседателна зала.

За информация: СО - район „Нови Искър”, п.к. 1280, отдел „ПНАО и ГРАО”, тел. 991 76-35; факс: 991 76-23.