Back

Район Сердика удължава с 15 дни конкурс за отдаване под наем на нежилищни имоти на територията на района

РАЙОН „СЕРДИКА”

На основание чл. 46, ал. 1, т. 11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на Заповед № СО-РД-09-08-76/03.10.2013 г. на Кмета на Столична община и във връзка с Доклад № РД-0908-15/19.12.2013 г., от дейността на комисията назначена с моя заповед № РД-0908-14/19.12.2013 г., в конкурс с предмет „Отдаване под наем на нежилищни имоти частна общинска собственост на територията на СО - район „Сердика”

ОБЯВЯВАМ:

I. Удължавам с 15 (петнадесет) дни срока за закупуване на документация и подаване на оферти в конкурс с предмет: „Отдаване под наем на нежилищни имоти частна общинска собственост на територията на СО - район „Сердика””, за следните обекти:

ОБЕКТИ

II. Условия за участие: съгласно утвърдената от кмета на СО - район „Сердика” конкурсна документация. 
Краен срок за закупуване на конкурсна документация: до 12.00 ч. на 06.01.2014 г. 
Краен срок за представяне на оферти: до 16.00 ч. на 06.01.2014 г. в деловодството на СО – район „Сердика”, ет. 2.ст. 225

III. На 07.01.2014 г. от 10.00 часа в заседателната зала на СО - район “Сердика”, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 88, етаж 4, ще се разгледат постъпилите оферти за конкурс с предмет: „Отдаване под наем на нежилищни имоти частна общинска собственост на територията на СО - район „Сердика””.

IV. Цена на конкурсната документация: 60лв. с ДДС, заплаща се на касата на СО - район “Сердика” – гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 88, ст. 214 – всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.00 ч. и се получава от деловодството – ст. 225. Лице за контакти: Красимир Александров, тел. 931 51 18, 921 80 41.

*За всеки отделен обект се участва с отделна конкурсна документация и се заплаща отделен депозит за участие

V. Заповедта да бъде публикувана в електронната страница на Столична община и поставена на таблото на СО-район „Сердика”.

ИНЖ. ТОДОР КРЪСТЕВ 
КМЕТ НА РАЙОН “СЕРДИКА”