Back

Район Сердика обявява конкурс за организиране на ученическо столово хранене в 29 СОУ

РАЙОН „СЕРДИКА” 

На основание чл. 31 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, във връзка с чл. 52 от същата наредба и в изпълнение на Заповед № СО-РД-09-1487/09.12.2013 г. на кмета на Столична Община

О Б Я В Я В А М:

На 20.01.2014 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на СО – район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 88, етаж 4, ще се проведе конкурс с предмет „Организиране на ученическо столово хранене в 29 СОУ „Кузман Шапкарев”, както следва:

1.1. Ученически стол и кухня в 29-то СОУ „Кузман Шапкарев” с площ 309,00 кв.м. 
       АОС № 21/30.01.1997 г. 
       Адрес: гр. София, ул. „Г. С. Раковски” № 20 
       Начална месечна наемна цена: 207,03 лв без ДДС

1.2. Ученически бюфет в 29-то СОУ „Кузман Шапкарев” с площ 39,00 кв.м. 
       АОС № 21/30.01.1997 г. 
       Адрес: гр. София, ул. „Г. С. Раковски” № 20 
       Начална месечна наемна цена: 26,13 лв без ДДС

Крайният срок за закупуване на конкурсна документация е до 12:00 часа на 17.01.2014 г.

Крайният срок за представяне на оферти е до 17:00 часа на 17.01.2014 г. в деловодството на СО - район „Сердика”, ет. 2, ст. 219.

Гаранция за участие: 100,00 лв. с ДДС. Гаранцията за участие се предоставя от участника под формата на копие от документ за внесена сума по сметка на СО - район „Сердика”: BG 49SOMB91303327755001 BIC SOMBBGSF Общинска банка, финансов център „Кн. Мария Луиза” № 88 или копие от приходен касов ордер за внесена сума в касата на района, в срока, определен за представяне на офертите.

Конкурсната документация се заплаща на касата на СО - район “Сердика” – гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 88 – всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.00 ч. и се получава от деловодството. Цената на конкурсната документация е 50 лв. с ДДС.

Лице за контакти: Красимир Александров, тел. 931 51 18, 921 80 41.

инж.ТОДОР КРЪСТЕВ
КМЕТ НА СО-РАЙОН „СЕРДИКА”